UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Informacje ogólne

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2004-03-10 09:39:47
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2018-04-13 10:15:49

Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Grupą Roboczą, powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych jako niezależny podmiot o charakterze doradczym.

W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele organu lub organów nadzorczych, powołanych przez każde Państwo Członkowskie, przedstawiciel organu lub organów ustanowionych dla instytucji i organów wspólnotowych oraz przedstawiciel Komisji. Każdy członek grupy roboczej jest powoływany przez instytucję, organ lub organy, które reprezentuje. W przypadku, gdyby Państwo Członkowskie powołało więcej niż jeden organ nadzorczy, organy te wyznaczają wspólnego przedstawiciela zasiadającego w Grupie Roboczej. Powyższa zasada dotyczy również organów utworzonych przez instytucje i organy wspólnotowe. Polska w Grupie Roboczej reprezentowana jest przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Do zadań Grupy Roboczej należy:

 

  • badanie kwestii dotyczących stosowania krajowych środków przyjętych na mocy wskazanej powyżej dyrektywy, w celu przyczynienia się do jednolitego stosowania tych środków;

 

 

  • przekazywanie Komisji opinii na temat stopnia ochrony we Wspólnocie i w państwach trzecich;

 

 

  • doradzanie Komisji w sprawie wszelkich proponowanych zmian powyższej dyrektywy, dodatkowych lub szczególnych środków mających na celu zabezpieczenie praw i wolności osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz innych proponowanych środków wspólnotowych dotyczących praw i wolności;

 

 

  • wydawanie opinii na temat kodeksów postępowania opracowywanych na poziomie wspólnotowym;

 

 

  • powiadamianie Komisji w przypadku stwierdzenia występowania rozbieżności między przepisami i praktykami przyjętymi w poszczególnych Państwach Członkowskich, mogącymi mieć wpływ na równoważność ochrony danych osobowych we Wspólnocie;

 

 

  • wydawanie, z własnej inicjatywy, zaleceń we wszystkich sprawach dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych we Wspólnocie;

 

 

  • sporządzanie rocznego sprawozdania na temat sytuacji dotyczącej ochrony danych osobowych osób fizycznych we Wspólnocie oraz w państwach trzecich. Sprawozdania przekazywane są następnie Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz podlegają udostępnieniu opinii publicznej.

 

Opinie i zalecenia grupy roboczej są przekazywane Komisji oraz komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 31 Dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie, wskazać należy, iż Komisja ma obowiązek poinformować Grupę Roboczą, w drodze sprawozdania podlegającego udostępnieniu opinii publicznej oraz przekazywanego Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie o działaniach podjętych w odpowiedzi na jego opinie i zalecenia.

Więcej informacji o Grupie Roboczej oraz ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej znaleźć można na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358.

Ostatnie aktualności