UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Prawo do informacji

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2004-11-30 09:04:52
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Każda osoba ma prawo do kontroli swoich danych osobowych, które może realizować m. in. poprzez żądanie informacji, odnośnie przetwarzania swoich danych.

Na podstawie art. 32 ust. pkt 1 - 5a, osoba, której dane dotyczą, może żądać - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - następujących informacji:

 • czy zbiór istnieje,
 • kto jest jego administratorem,
 • od kiedy dane są przetwarzane,
 • jakie jest źródło pozyskania danych,
 • w jaki sposób dane są udostępniane,
 • jakie przesłanki przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym (ale tylko w przypadku, gdy zostało ono podjęte podczas zawierania lub wykonywania umowy i uwzględnia wniosek osoby, której dane dotyczą, w innej bowiem sytuacji podjęcie takiego rozstrzygnięcia nie jest dopuszczalne),
 • podania w powszechnie zrozumiałej formie treści przetwarzanych danych.

Z żądaniem udzielenia powyższych informacji (wyłączając prawo ustalenia przesłanek, które przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym) osoba, której dane dotyczą, może skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Jeżeli dane są przetwarzane dla celów naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub archiwalnych, administrator danych może odstąpić od informowania osób o przetwarzaniu ich danych w przypadkach, gdy pociągałoby to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.

Art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych nakłada na administratora obowiązek udzielenia, na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji o zasadach przetwarzania jej danych osobowych. W celu jej uzyskania osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora ze stosownym wnioskiem. Obowiązkiem administratora jest udzielenie informacji w terminie 30 dni. Informacja powinna być udzielona w zrozumiałej formie. Jeśli osoba o to wnioskuje, udziela się jej na piśmie.

Administrator obowiązany jest poinformować osobę zwracającą się do niego o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 - 5a, czyli:

 • czy zbiór istnieje,
 • kto jest jego administratorem (poprzez określenie jego pełnej nazwy i adresu /siedziby/, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania),
 • od kiedy dane są przetwarzane,
 • jakie jest źródło pozyskania danych (chyba, że w tym zakresie administrator musi zachować tajemnicę państwową, służbową lub zawodową),
 • w jaki sposób dane są udostępniane (w szczególności administrator jest zobowiązany do poinformowania o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych),
 • jakie przesłanki przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym,
 • podania w powszechnie zrozumiałej formie treści przetwarzanych danych.

W szczególności, administrator danych jest obowiązany do wskazania w formie zrozumiałej:

 • jakie dane osobowe zawiera zbiór,
 • w jaki sposób zebrano dane,
 • w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
 • w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

Administrator może odmówić udzielenia żądanych informacji wyłącznie wtedy, gdy spowodowałoby to:
 • ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową,
 • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
 • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
Art. 54 ustawy przewiduje odpowiedzialność karną (karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności) za niedopełnienie obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach, lub nieprzekazanie tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w ustawie. W celu dochodzenia odpowiedzialności karnej konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania karnego, czyli do organów ścigania: Policji bądź prokuratury.

Ostatnie aktualności