Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Informatyki Biura DIODO
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek
Wprowadził‚ informację: 2008-03-31 10:56:09
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2017-12-29 14:13:33

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ESP-GIODO) jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do przekazywania dokumentów elektronicznych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

 

Złożenie do GIODO podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP-GIODO) możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie: ePUAP, ePK oraz eGIODO. Platformy te wytwarzają urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uwaga: adresem oficjalnym skrytki GIODO na platformie ePUAP jest „/GIODO/SkrytkaESP
(nie należy zmieniać tego adresu na inny).

 

Informacje techniczne dla interesantów, którzy chcą złożyć wniosek drogą elektroniczną

 

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW I FORMULARZE

(platforma ePUAP)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych
Skarga na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o wydanie zgody na przekazanie danych do państwa trzeciego
Wyjaśnienia w sprawie wskazanej przez GIODO
Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji GIODO
Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji GIODO
Inne podania, wnioski (pismo ogólne)

 (platforma ePK)

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji GIODO
Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji GIODO
Inne podania, wnioski (pismo ogólne)

(platforma)

Platforma

 

INNE FORMY KOMUNIKACJI

Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail. Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną Biuro GIODO nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

*Rozporządzenie to zostało uchylone 17 grudnia 2010 r., a od 30 października 2011 r. zastąpi je rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 971).

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności