Czy, będąc stroną postępowania administracyjnego, mogę zastrzec, aby moje dane osobowe znajdujące się w aktach prowadzonego przez wójta postępowania o wymeldowanie nie były udostępniane innym stronom tego postępowania?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-11-20 09:01:07
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż zastrzeżenie adresu w toku postępowania prowadzonego naruszałoby zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, a tym samym postępowanie to byłoby dotknięte wadą procesową, co stanowiłoby podstawę do wznowienia tego postępowania.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych wymaga, aby administrator przetwarzający dane legitymował się jedną z przesłanek, spośród wymienionych w jej art. 23 ust. 1. Zgodnie z pkt 2 tego przepisu jednym z warunków uzasadniających przetwarzanie danych osobowych jest wskazanie przepisu prawa, z którego wynika uprawnienie lub obowiązek niemożliwy do zrealizowania bez wykorzystania danych osobowych.


Postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa. Wójt ma zatem obowiązek prowadzenia postępowania dotyczącego wymeldowania w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stosownie do art. 63 § 2 Kpa, podanie wnoszone do organu administracji publicznej powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, iż od momentu wszczęcia postępowania jego strona powinna być w pełni zidentyfikowania. Ponadto, zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Art. 9 Kpa przewiduje natomiast, że organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Jedną z zasad tego postępowania jest zasada czynnego udziału strony w postępowaniu, co oznacza, że organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 Kpa.). Przepis art. 73 § 1 Kpa., stanowi natomiast, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości utajnienia adresu podanego przez stronę postępowania administracyjnego, jak również trybu wyłączania z akt jakichkolwiek dokumentów ze względu na zastrzeżenie adresu, czy innych danych.

Dodać ponadto należy, iż wójt ma obowiązek wydania decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie, gdyż stosownie do przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce zamieszkania pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Natomiast decyzja administracyjna, w myśl art. 107 § 1 Kpa, winna zawierać m. in. oznaczenie strony lub stron postępowania administracyjnego. Zatem, dla prawidłowości postępowania prowadzonego przez wójta niezbędne jest zindywidualizowanie wszystkich stron postępowania poprzez wskazanie ich danych osobowych w zakresie co najmniej imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

Wójt zatem, prowadząc postępowanie administracyjne jest zobowiązany zapewnić wszystkim jego stronom możliwość czynnego w nim udziału, co wiąże się m. in. z koniecznością umożliwienia stronom zapoznania się ze wszystkimi dokumentami związanymi ze sprawą, a więc także z danymi osobowymi stron w zakresie adresu. Zastrzeżenie adresu w toku postępowania prowadzonego przez Wójta naruszałoby zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, a tym samym postępowanie to byłoby dotknięte wadą procesową, co stanowiłoby podstawę do wznowienia tego postępowania.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności