Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w zakresie legislacji Departamencie Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, oferujemy umowę o pracę.

Metadane
Podmiot udostępniający: Samodzielne Stanowisko do Spraw Pracowniczych Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Choynowska
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2018-03-12 13:03:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2018-03-22 14:03:39

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty w zakresie legislacji Departamencie Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, oferujemy umowę o pracę

Główne obowiązki:

 • opiniowanie aktów prawnych w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na pytanie prawne,
 • przygotowywanie projektów pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • opracowywanie projektów decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie prawnicze.

 Wymagania konieczne:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w opiniowaniu aktów prawnych,
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • znajomość procedury administracyjnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowywaniu decyzji administracyjnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej.

 Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • CV, list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Inne informacje:

 • dokumenty z dopiskiem „specjalista-legislator w DOLiS” należy składać osobiście w siedzibie Biura GIODO, drogą elektroniczną na adres: kancelaria@giodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • termin składania ofert: 6 kwietnia 2018r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Biura GIODO,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • oferty złożone po terminie zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności