Czy urząd kontroli skarbowej ma prawo kontrolować rejestr napiwków prowadzony przez kasyno gry, w którym znajdują się dane w postaci imion i nazwisk pracowników kasyna?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2009-08-07 13:58:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem takie uprawnienie wynika z  przepisów prawa.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane prowadzić rejestr napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru (art. 78 ust. 1 pkt 3). Warunki prowadzenia i wzory rejestru napiwków w kasynie gry określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych. Rejestr napiwków zawiera prócz liczby porządkowej i daty wpisu, wartości napiwków zgromadzonych danego dnia, również dane osobowe w postaci imion i nazwisk pracowników kasyna, w którym są wypłacane te napiwki (zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, przy wykonywaniu swoich zadań organy kontroli skarbowej są uprawnione do nieodpłatnego korzystania z informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne, w tym również z informacji zapisanych w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem zachowania zasad określonych w odrębnych przepisach. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o kontroli skarbowej. W postępowaniu stosuje się również odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej (co wynika z art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, w zakresie w niej nieuregulowanym do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, z wyłączeniem art. 54 tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 14b ust. 1).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Do zakresu kontroli skarbowej należy w szczególności kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej). Kontroli skarbowej podlegają m.in. płatnicy i inkasenci podatków i innych należności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 (art. 4 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej). Postępowanie kontrolne zostaje zakończone odpowiednio decyzją, wynikiem kontroli bądź postanowieniem dyrektora urzędu kontroli skarbowej (art. 24 ustawy o kontroli skarbowej).

Art. 122 Ordynacji podatkowej stanowi natomiast, że w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Z kolei art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej statuuje obowiązek dopuszczenia jako dowodu wszystkiego, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Dlatego, na potrzeby postępowania kontrolnego przetwarzanie przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej informacji zawartych w rejestrze napiwków jest prawnie dozwolone . Ponadto, przytoczone przepisy nakładają na urząd kontroli skarbowej obowiązek zebrania wyczerpującego materiału dowodowego w postępowaniu kontrolnym.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że działanie polegające na kontroli przez UKS rejestru napiwków prowadzonego przez kasyna gry  uznać należy za zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych. Bowiem, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych możliwe jest wówczas, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności