Czy gmina może mieć dostęp do danych osobowych najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-13
Wprowadził‚ informację: 2004-04-30 11:24:05
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-11-04 15:43:51

Tak, gdyż bez tych danych osobowych gmina nie mogłaby sprawować kontroli nad zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (ust. 2 powołanego artykułu). Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Powinny one określać między innymi wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia takiej umowy, a także tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej (art. 21 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 powołanej ustawy). Przepis ten nakłada na gminy obowiązek poddania kontroli społecznej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Należy uznać, że formą takiej kontroli jest m.in. ujawnienie danych osobowych takich osób.

Ostatnie aktualności