Czy powierzenie przez wspólnotę mieszkaniową zarządcy zarządu nieruchomością wspólną wymaga zawarcia odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-02-12 15:17:03
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, pod warunkiem, że w umowie o powierzeniu zarządcy zarządu nieruchomością wspólną będą zawarte postanowienia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie

Wspólnoty mieszkaniowe są tworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a w zakresie w niej nieuregulowanym przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej (art. 18 ust. 1ustawy o własności lokali). Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, jest obowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 29 ust. 1 b ustawy). Zarządca nieruchomości wspólnej jest zatem nie tylko upoważniony, ale i zobowiązany do gromadzenia danych osobowych dotyczących właścicieli lokali w granicach określonych w tym przepisie. Jednocześnie, administratorem danych osobowych (podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych przez wspólnotę mieszkaniową) jest ta wspólnota. Zarządca nieruchomości wspólnej może przetwarzać dane członków wspólnoty tylko jako podmiot, któremu, w myśl art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych powierzono. Umowa o ustanowieniu zarządcy powinna zawierać postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. A zatem powinna zawierać określenie celu, w jakim podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych może je przetwarzać oraz zakresu powierzonych do przetwarzania danych. Podmiot ten może bowiem przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

Zarządca nieruchomością wspólną wykonuje swoje obowiązki w interesie i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a jego działania służyć powinny m.in. wykonaniu uchwał wspólnoty. Zarządca nieruchomości jest więc podmiotem, który działa w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Zakres jego praw i obowiązków określają przepisy prawa i postanowienia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną. Innymi słowy to na wspólnocie, a nie na zarządzającym w jej imieniu nieruchomością wspólną, ciążą – stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych –  prawa i obowiązki administratora danych, czyli podmiotu decydującego o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Działania zarządcy nieruchomością wspólną na jej rzecz są tak długo zgodne z prawem, jak długo znajdują umocowanie w łączącej strony - wspólnotę i zarządcę - umowie. Ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez zarządcę wspólnota mieszkaniowa może dochodzić na drodze sądowej na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Można zatem stwierdzić, iż umowa o powierzeniu zarządcy zarządu nieruchomością wspólną jest umową, w której powinny być zawarte postanowienia dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej. O ile zatem umowa ta będzie tak skonstruowana, to nie jest wymagana odrębna umowa wspólnoty mieszkaniowej z zarządcą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności