Czy można udostępnić zakładowi ubezpieczeń dane osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-10-05 13:49:15
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Tak, można udostępnić zakładowi ubezpieczeń dane osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę bowiem zakład ubezpieczeń ma interes prawny w ich pozyskaniu.

Uzasadnienie:

Możliwość udostępnienia zakładowi ubezpieczeń danych osobowych sprawcy kolizji,

w której poszkodowanym była osoba, która posiada/wykupiła polisę autocasco w tym zakładzie wynika z ustawy Kodeks cywilny. Bowiem zgodnie z art. 828 § 1 Kc jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.

A zatem przesłankami nabycia przez zakład ubezpieczeń roszczeń ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę jest uprzednia zapłata odszkodowania oraz istnienie osoby trzeciej – sprawcy szkody. W procesie odszkodowawczym obowiązek istnienia tych przesłanek spoczywa na zakładzie ubezpieczeń.

Dlatego w związku z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych zakład ubezpieczeń ma interes prawny w pozyskaniu danych osobowych osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności