Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zakazać przedsiębiorcy przesyłania na prywatne skrzynki elektroniczne niezamówionych reklam?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-06-28 15:44:41
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-12-16 12:40:11

Nie, gdyż przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamming) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a w takich sprawach właściwy jest miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów.

Uzasadnienie

Przedstawione zagadnienie powinno być rozpatrywane na gruncie innych, niż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, aktów prawnych.

Obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną określa ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, stosownie do jego kompetencji określonych w art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych, nie jest organem właściwym w sprawie stosowania przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prowadzenia postępowania w sprawach naruszenia tych przepisów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową - w myśl art. 10 ust. 2 ustawy - uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie. Z ust. 3 powołanego przepisu wynika natomiast, iż przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamming) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wobec powyższego w sprawach dotyczących naruszenia powoływanych przepisów należy zwracać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Zgodnie bowiem z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, do jego zadań należy zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w tym zakresie, a także wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Lista rzeczników konsumentów została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/).

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji handlowych stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Wobec powyższego można też, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia działając samodzielnie, jako oskarżyciel posiłkowy, wnieść do sądu wniosek o ukaranie.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności