Czy placówki oświatowe są zobowiązane do zawarcia pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z przedsiębiorcą, który udostępnia im system informatyczny do prowadzenia e-dzienników?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-10-27 13:21:59
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych wymaga, aby umowa powierzenia przetwarzania danych zawarta była w formie pisemnej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administrator danych (w tym np. placówka oświatowa) może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. Niezbędnymi elementami tej umowy jest określenie celu, w jakim podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych może je przetwarzać oraz zakresu powierzonych do przetwarzania danych. Podmiot ten może bowiem przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Powierzenie przetwarzania danych na podstawie umowy, o której stanowi art. 31 ustawy, w określonym w niej celu, jest działaniem prawnie dopuszczalnym i nie stanowi nieuprawnionego udostępnienia danych przez ich administratora innemu podmiotowi.

Placówki oświatowe mogą prowadzić dzienniki elektroniczne (e-dzienniki) na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i  placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Jeśli placówka oświatowa korzysta z  oferowanego jej przez przedsiębiorcę systemu informatycznego w celu prowadzenia elektronicznych dzienników, w których przetwarzane są dane osobowe uczniów, ich przedstawicieli ustawowych oraz nauczycieli, powinna zawrzeć z nim pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nie spełnia wymogów z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych umowa udzielenia licencji na korzystanie z systemu informatycznego zawarta z chwilą otrzymania przez placówkę oświatową kodu dostępu do systemu informatycznego. Mimo, że placówka oświatowa powierza przedsiębiorstwu przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy to brak formy pisemnej dyskwalifikuje ją jako umowę powierzenia z art. 31 ww. ustawy. Nie wystarczy także pisemna umowa hostingowi, jeśli nie zawiera ona postanowień, z których wynikałoby iż na ich podstawie powierzono przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania tej umowy.

W związku z powyższym placówki oświatowe są zobowiązane do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych z przedsiębiorcą, który udostępnia im system informatyczny do prowadzenia e-dzienników.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności