Czy uczeń pełnoletni może zastrzec, aby jego oceny, zawarte w dzienniku lekcyjnym, nie były przekazywane jego rodzicom (opiekunom prawnym)?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-04-09 14:27:49
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-04-24 13:10:11

Nie, gdyż przepisy prawa wyraźnie wskazują, że oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Ponadto, na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Przepisy rozporządzenia wskazują, że celem oceniania wewnątrzszkolnego jest dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia (§ 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia). Żaden przepis nie przewiduje natomiast instytucji zastrzeżenia przez ucznia udostępniania jego ocen rodzicom (opiekunom prawnym).

A zatem skoro przepisy prawa przyznają rodzicom ucznia (lub jego opiekunom prawnym) prawo do posiadania informacji o jego wynikach w nauce (o jego ocenach), to jakiekolwiek zastrzeżenie złożone przez ucznia o nieudostępnianiu takich informacji, nie ma znaczenia.

GIODO zauważa jednak, że pomimo istnienia przepisów o jawności ocen uczniów dla ich rodziców (opiekunów prawnych) osoby pełnoletnie, tj. te, które ukończyły 18 rok życia, mają prawo do ochrony i poszanowania ich prywatności i wolności. Dlatego GIODO zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przeprowadzenie zmian w zakresie aktów prawnych regulujących kwestię przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji dotyczących postępów w nauce i trudności oraz uzyskiwanych ocen przez uczniów, w tym uczniów pełnoletnich (sygn. DOLiS- 035- 453/12).

 

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności