Jakie najczęściej błędy popełniają jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), zgłaszając do rejestracji GIODO zbiory danych dotyczące nauczycieli?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-04-09 13:52:44
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Podmioty te najczęściej deklarują przetwarzanie danych osobowych w zbyt szerokim zakresie, niż wynika z  przepisów prawa.

Uzasadnienie

Zbiory danych dotyczące nauczycieli prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) są tworzone na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o  systemie informacji oświatowej (art. 3 ust. 4 pkt 1). Ustawa ta określa także zakres danych osobowych zawartych w takich zbiorach (art. 3 ust. 4 pkt 1). Obejmuje on wskazanie m.in.: numeru PESEL, płci, roku urodzenia, formy i wymiaru zatrudnienia, stopnia awansu zawodowego, wykształcenia, przygotowania pedagogicznego, form kształcenia i doskonalenia, sprawowanych funkcji i  zajmowanych stanowisk. Uszczegółowienie zakresu tych danych zawarte zostało w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych. Zgodnie z ww. przepisami brak jest np. podstawy do przetwarzania w takich zbiorach imion i nazwisk.

Z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wynika, iż zbiory danych dotyczące nauczycieli prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) muszą zostać zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdyż nie zachodzi wobec nich żadna z okoliczności zwalniających z tej rejestracji, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy. Zgłaszając takie zbiory do rejestracji ich administratorzy często deklarują inny zakres danych osobowych, niż wynika z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej. Przykładowo, biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy, brak jest podstawy do przetwarzania w  takich zbiorach imion i nazwisk nauczycieli. Konsekwencją przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej jest wydanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych decyzji o odmowie rejestracji zbioru danych osobowych (art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności