Czy Straż Miejska ma prawo pozyskać, na potrzeby skierowania do sądu wniosku o ukaranie, informacje o dochodach, stanie majątkowym czy też liczbie osób pozostających na utrzymaniu osoby, która popełniła wykroczenie?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 13:59:20
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Tak, Straż Miejska ma prawo pozyskiwać ww. dane na potrzeby skierowania do sądu wniosku o ukaranie.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich skonkretyzowanie znajduje się w innych przepisach prawa. W związku z tym opisywaną sprawę należy rozpatrywać m.in. w oparciu o ustawę o strażach gminnych, ustawę o ruchu drogowym czy też kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

I tak, zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane: w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Wykonując swoje zadania strażnik – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy  strażach gminnych - ma prawo do dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 57 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, wniosek o ukaranie powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres obwinionego, a także inne dane niezbędne do ustalenia jego tożsamości; określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia; wskazanie dowodów; imię i nazwisko oraz podpis sporządzającego wniosek, a także adres gdy wniosek pochodzi od pokrzywdzonego.

Zgodnie natomiast z art. 57 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, wniosek o ukaranie składany przez oskarżyciela publicznego powinien ponadto zawierać wskazanie: przepisów, pod które zarzucany czyn podpada; miejsca zatrudnienia obwinionego oraz, w miarę możności, danych o jego warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych; pokrzywdzonych, o ile takich ujawniono; wysokości wyrządzonej szkody; stanowiska osoby sporządzającej wniosek; sądu właściwego do rozpoznania sprawy; danych dotyczących uprzedniego skazania obwinionego za podobne przestępstwo lub wykroczenie, jeżeli oskarżyciel powołuje się na tę okoliczność.

Wyżej wskazane przepisy prawa precyzują więc, jaki zakres danych i informacji o osobie fizycznej może być przetwarzany przez straż gminną (miejską). Instytucja ta jest zatem uprawniona do przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie Jednakże, wskazać należy, że informacje o warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia powinny być zawarte we wniosku o ukaranie wyłącznie „w miarę możności” tj. o ile uda się je pozyskać. Odmowa zaś przyjęcia mandatu karnego powoduje konieczność ustalenia przez straż gminną (miejską) informacji niezbędnych dla sporządzenia wniosku o ukaranie i następnie skierowanie przedmiotowej sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności