Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo udostępnić informacje dotyczące rozliczenia indywidualnych kosztów zużycia ciepła w poszczególnych lokalach?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-27 11:30:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, o ile informacje o zużyciu ciepła są zawarte w prowadzonym przez spółdzielnię rejestrze członków i udostępnione będą jedynie osobie uprawnionej

Uzasadnienie

Informacje o indywidualnych kosztach ogrzewania danego mieszkania, chociażby w połączeniu z numerem lokalu, będą stanowiły dane osobowe, gdyż na ich podstawie możliwe jest ustalenie tożsamości osoby fizycznej, w tym przypadku właściciela lokalu. I choć zasady wykorzystywania danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, to wówczas, gdy przepisy odrębne regulują kwestie przetwarzania danych osobowych w określonym sektorze, mają one pierwszeństwo stosowania.

Uprawnienia i obowiązki organów oraz członków spółdzielni mieszkaniowej określone zostały w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie w niej uregulowanym zastosowanie znajdują rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, a także w statucie spółdzielni i sporządzonym na jego podstawie regulaminie bądź w uchwałach podejmowanych przez organy spółdzielni mieszkaniowych.

Powołane przepisy stanowią m.in. (art. 30 Prawa spółdzielczego), że w prowadzonym przez spółdzielnię mieszkaniową rejestrze członków znajdują się ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi - ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, data przyjęcia w poczet członków, data wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie. Rejestr członków spółdzielni, obok informacji wyraźnie wskazanych w powołanym przepisie, może zawierać także „inne dane przewidziane w statucie”. Zatem - o ile statut tak stanowi - w rejestrze mogą się znaleźć informacje dotyczące rozliczania kosztów ogrzewania poszczególnych lokali.

Stwierdzić jednak należy, że wgląd do danych zawartych w rejestrze spółdzielni mają jedynie członek spółdzielni, jego małżonek oraz wierzyciel członka lub spółdzielni. To te osoby – jako uprawnione do przeglądania rejestru – wymienia art. 30 Prawa spółdzielczego. Jednocześnie stanowi on podstawę prawną legalizującą przetwarzanie danych osobowych, które w tym przypadku polega na ich udostępnieniu (tym samym spełniona jest przesłanka wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, czyli istnienie zezwalającego na to szczególnego przepisu prawa, który ma pierwszeństwo stosowania przed ustawą o ochronie danych osobowych).

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności