Czy na kopercie mogą widnieć informacje, w jakim charakterze adresat jest wzywany do prokuratury?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:42:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem przepisy Kodeksu postępowania karnego nakazują ochronę takich informacji.

Uzasadnienie:

Sposób doręczania pism stronom postępowania karnego jest uregulowany w przepisach szczególnych wobec ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w ustawie z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (k.p.k.). Art. 128 § 2 k.p.k. stanowi, że wszelkie pisma przeznaczone dla uczestników postępowania doręcza się w taki sposób, by treść ich nie była udostępniona osobom niepowołanym.

Oznacza to, że żadna inna osoba niż adresat pisma nie powinna mieć możliwości zapoznania się z treścią korespondencji, np. z informacją, jaki jest status adresata pisma w postępowaniu karnym.

Zatem uwidocznienie takiej informacji na kopercie, a przez to umożliwienie zapoznania się z nią osobom postronnym, narusza prawo – przede wszystkim powołane wyżej przepisy k.p.k., ale także przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z tą ostatnią regulacją, każdy administrator danych ma bowiem obowiązek zapewnić, aby dane osobowe przetwarzane były zgodnie z prawem i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (art. 26). Ponadto jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym (art. 36).

Umieszczanie na kopercie obok imienia i nazwiska adresata informacji o jego statusie w postępowaniu karnym, umożliwia zapoznanie się z tą informacją osobom nieupoważnionym, a więc stanowi naruszenie zasad prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności