Czy można przetwarzać dane osobowe biegłych sądowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-03-30 09:54:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, można przetwarzać dane biegłych sądowych m.in. na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych.

Uzasadnienie

Przepisami, na podstawie których można przetwarzać dane osobowe biegłych sądowych jest wydane, na podstawie art. 157 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych.

I tak, zgodnie z § 8 ust. 1 ww. przepisu prezes sądu okręgowego prowadzi listy biegłych sądowych – według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.

Ponadto zgodnie z ust. 2 § 8 rozporządzenia prezes sądu skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu z chwilą zwolnienia z funkcji, w razie śmierci czy z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.

Ust. 3 stanowi natomiast, że listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Dodatkowo w styczniu każdego roku Prezes podaje do wiadomości sądom rejonowym w okręgu sądu okręgowego oraz Ministerstwu Sprawiedliwości listy biegłych sądowych, a także zawiadamia niezwłocznie o każdej zmianie listy oraz o wszczęciu wobec tych osób postępowania karnego albo o ubezwłasnowolnienie.

Z kolei do obowiązków biegłego należy niezwłocznie zawiadomienie prezesa sądu o każdej zmianie swego adresu jak również o zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności