Czy miejski ośrodek pomocy społecznej jest uprawniony do pozyskiwania od uczelni wyższej informacji, czy i kiedy student otrzymywał stypendium?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-02 14:33:58
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-01-03 13:32:40

Tak, bowiem na udostępnienie tych informacji zezwalają przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady ochrony danych, a w przypadku, gdy określone zagadnienie podlega odrębnym regulacjom prawnym, zastosowanie mają te szczególne przepisy.

Organizację i tryb pracy miejskiego ośrodka pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Art. 105 ust. 1 tej ustawy stanowi m.in., że szkoły wyższe są zobowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego, udostępnić informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia. Zgodnie zaś z art. 121 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pracownik socjalny przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z prawa pierwszeństwa w urzędach, instytucjach i innych placówkach, a organy zobowiązane są do udzielenia mu niezbędnych informacji.

Zatem miejski ośrodek pomocy społecznej, w związku z powadzonym postępowaniem mającym na celu przyznanie świadczeń socjalnych, jest uprawniony do pozyskania informacji dotyczących tego, czy, a jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości, student otrzymywał stypendium.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności