Czy Polski Związek Łowiecki lub zarządy stowarzyszeń strzeleckich mają prawo przekazywać Policji dane osobowe swoich członków ?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2005-04-05 14:01:54
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż zobowiązują je do tego przepisy prawa.

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Ustawa ta odsyła więc do przepisów innych aktów prawnych, regulujących tryb oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez określonego rodzaju podmioty.

Zgodnie z art. 27 ust. 5  ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Polski Związek Łowiecki i zarządy stowarzyszeń strzeleckich są obowiązane do corocznego składania właściwym organom Policji aktualnych wykazów członków uprawiających łowiectwo lub strzelectwo z użyciem własnej broni oraz do powiadamiania tych organów o wykluczeniu wymienionych członków tych organizacji w terminie 30 dni od dnia wykluczenia. Wykaz, o którym mowa w ust. 5, obejmuje imię i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz adres miejsca stałego pobytu (ust. 6).

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że istnieje obowiązek ustawowy, nałożony na Polski Związek Łowiecki i zarządy stowarzyszeń strzeleckich udostępniania organom Policji danych osobowych swoich członków.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności