Jak długo NFZ może udostępniać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o wynikach naboru na określone stanowisko, w tym dane osób biorących udział w rekrutacji?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-23 11:41:43
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Żaden przepis prawa tego wprost nie reguluje, dlatego należy kierować się ogólnymi zasadami udostępniania danych osobowych z ustawy o ochronie danych osobowych, z których wynika, że ustanie celu w jakim dane są przetwarzane kształtuje okres, od którego nie powinny być one udostępnianie.

Uzasadnienie

Do udostępniania przez NFZ w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) wyników naboru na określone stanowisko, w tym danych osób w nim biorących udział, zobowiązują zarówno przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak również szczegółowe uregulowania dotyczące naboru kandydatów do zatrudnienia w tym organie określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Niemniej jednak podkreślić należy, iż powyższe regulacje nie określają okresu, w którym dane osoby zatrudnionej mają być udostępniane w BIP-ie. Wobec powyższego zastosowanie w tej kwestii będą miały przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych przetwarzając dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Oznacza to, że „nawet wówczas, gdy określone dane odpowiadają celowi, dla którego są zbierane i są dla tego celu adekwatne, to nie wynika z tego, iż mogą być one bezwzględnie przetwarzane, w tym też udostępniane innym podmiotom. Czasowym wyznacznikiem jest tu osiągnięcie zamierzonego celu przetwarzania. Na administratorze danych spoczywa więc obowiązek rozważenia celowości ustanowienia okresu ich udostępniania oraz weryfikowania okresu, w którym udostępniane są dane osobowe, a po jego upływie, niezwłocznego ich usuwania.

Dla realizacji celu jakim jest upublicznienie wyników postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez NFZ, niezbędne jest przekazanie informacji o wyniku naboru tj. podanie danych osoby zatrudnionej na wakujące stanowisko. Za moment osiągnięcia powyższego celu można uznać ustanie stosunku pracy z osobą wybraną w postępowaniu rekrutacyjnym. Od tego momentu dane nie powinny być udostępnione.

Wobec powyższego udostępnianie/upublicznianie danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa powinno odbywać się przy uwzględnieniu ww. zasady adekwatności przetwarzania danych osobowych.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności