Czy Narodowy Fundusz Zdrowia ma prawo przetwarzać dane osobowe świadczeniobiorcy i świadczeniodawcy?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-03-30 09:43:38
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, NFZ może przetwarzać dane osobowe świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy ponieważ zezwalają na to przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uzasadnienie:

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich uszczegółowienie znajduje się w innych – branżowych – przepisach prawa. Tym samym ustawa o ochronie danych osobowych odsyła do przepisów szczególnych, regulujących działalność określonych podmiotów i instytucji, wskazujących w jakich przypadkach i w jakim zakresie mogą one przetwarzać dane osobowe, aby obowiązki i uprawnienia nałożone na nie mocą tych przepisów mogły być realizowane.

Narodowy Fundusz Zdrowia działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wskazanych w tej ustawie podmiotów (m.in. lekarzy – świadczeniodawców i pacjentów - świadczeniobiorców). Przetwarzanie przez NFZ tych danych ma na celu m.in. kontrolę przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 188 b ww. ustawy w celu realizacji zadań określonych w ustawie NFZ jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób udzielających świadczeń (np. lekarza) na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący między innymi nazwisko i imię, numer prawa wykonywania zawodu.

Ponadto NFZ może zwrócić się bezpośrednio do świadczeniobiorcy (pacjenta) o informacje w zakresie udzielonych mu świadczeń opieki zdrowotnej (art. 192 a ww. ustawy).

Zatem, jak wynika z powyższego NFZ ma prawo przetwarzać dane osobowe zarówno świadczeniobiorcy jaki i świadczeniodawcy.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności