Czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego może zażądać od najemców lokali należących do tego Towarzystwa, kserokopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (PIT)?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-16 14:16:10
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż przepisy prawa przyznają Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego prawo do przetwarzania informacji o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym przez najemców lokali.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych dopuszcza możliwość przetwarzania danych osobowych zwykłych, w tym ich udostępniania m. in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 tej ustawy).

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przewiduje, że najemca obowiązany jest składać towarzystwu budownictwa społecznego raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim. Zgodnie z ust. 4 tego przepisu, najemca jest również obowiązany na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć najemców lokali należących do Towarzystwa Budownictwa Społecznego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych. Wzór tej deklaracji stanowi załącznik nr 2 do wydanego na podstawie
art. 9 tej ustawy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych obliguje osobę pobierającą dodatek mieszkaniowy do udostępnienia organowi przyznającemu ten dodatek dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w niniejszej deklaracji (art. 7 ust. 13 ustawy o dodatkach mieszkaniowych). Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby będącej najemcą lokalu należącego do towarzystwa budownictwa społecznego.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest zatem uprawnione do gromadzenia kserokopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (PIT) od najemców należących do Towarzystwa lokali. Takie żądanie nie naruszy więc ustawy o ochronie danych osobowych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności