Czy można założyć anonimowe konto bankowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:06:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Nie, bowiem przepisy prawa nakazują m.in. określić strony umowy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. w sytuacji, gdy szczególne przepisy prawa zezwalają na ich przetwarzanie.

I tak, w tej sytuacji zastosowanie mają m.in. przepisy Prawa bankowego jak również ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zasady prowadzenia, jak również elementy jakie powinna zawierać umowa rachunku bankowego określają przepisy Rozdziału 3 Prawa bankowego. Zatem zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1 umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności strony umowy.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucja obowiązana (m.in. bank) przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji. Instytucja obowiązana (m.in. bank) przeprowadzająca transakcję, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, ma obowiązek rejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter.

Ponadto, zgodnie z art. 8 b ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane (m.in. bank) stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego, które podlegają na m.in. identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych. Identyfikacja dotyczy również stron transakcji niebędących klientami i obejmuje ustalenie i zapisanie ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu, w zakresie, w jakim dane te instytucja może ustalić przy zachowaniu należytej staranności. Powyższa weryfikacja polega na sprawdzeniu i potwierdzeniu danych i następuje przed zawarciem umowy z klientem lub przez przeprowadzaniem transakcji.

Zatem jak wynika z powyższego w obecnym stanie prawnym założenie anonimowego konta bankowego jest niemożliwe.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności