Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Spór kompetencyjny GIODO i RPO w sprawie "Raportu z likwidacji WSI"

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2007-12-12 11:15:01
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05
W związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych i publicznym ujawnieniem w jego toku informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. dane o stanie zdrowia, dane o życiu seksualnym, o wyznaniach, itp.) pojawiły się między Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO) a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) niejasności dotyczące tego, który z nich jest organem właściwym do zajęcia się tą sprawą.

GIODO powziął uzasadnione wątpliwości w kwestii swojej właściwości do rozpoznania tej sprawy. Stwierdził, iż Raport z likwidacji WSI powstał na bazie materiałów Komisji Weryfikacyjnej będących informacjami niejawnymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych i opatrzonych klauzulą "ściśle tajne". W stosunku do tych materiałów wyłączone jest stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie jej art. 5 i art. 43 ust. 2. W ocenie organu do spraw ochrony danych osobowych bez możliwości dostępu do dokumentów źródłowych, na podstawie których Raport z likwidacji WSI powstał (a do dokumentów tych organ do spraw ochrony danych osobowych nie posiadał i nie posiada prawa wglądu), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie może dokonać oceny legalności udostępnienia w tym Raporcie określonych danych.

Według organu do spraw ochrony danych osobowych - zawarte w treści Raportu z likwidacji WSI informacje mogą godzić w konstytucyjne prawa człowieka i obywatela, w szczególności zaś w prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, czci i dobrego imienia (art. 51 Konstytucji RP), przekazanie niniejszej sprawy według właściwości Rzecznikowi Praw Obywatelskich - jako podmiotowi stojącemu na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz innych aktach normatywnych (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o RPO) - wydaje się być uzasadnione.

Ponadto, do chwili obecnej do organu do spraw ochrony danych osobowych nie wpłynęła żadna skarga osoby, której dane znalazły się w przedmiotowym Raporcie (skargi takie wpływały zaś do innych podmiotów np. Rzecznika Praw Obywatelskich, sądów powszechnych).

W dniu 6 grudnia 2007 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Wyrok jest jednak nieprawomocny i przed nadesłaniem przez Sąd pisemnego uzasadnienia nie można przesądzić kwestii jego ewentualnego zaskarżenia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Sąd stwierdził, iż uchylenie postanowienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przekazania Rzecznikowi Praw Obywatelskich - jako organowi właściwemu do jej merytorycznego rozpoznania - sprawy zamieszczenia w treści "Raportu z likwidacji WSI" informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych nastąpiło z przyczyn formalnych i nie przesądza właściwości organu do spraw ochrony danych osobowych do zajęcia się kwestią upublicznienia określonych informacji w Raporcie z likwidacji WSI.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności