Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Dane rodziców uczniów

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-10-30 15:32:07
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

W związku z uzyskaniem informacji o stosowaniu przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną "Arkusza zachowania się ucznia"; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o opinię dotyczącą podstawy prawnej takiego działania oraz o informację dotyczącą praktyki stosowania przez poradnie tej formy oceny ucznia.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uzyskał informację, iż w ramach tzw. "Planu kontaktów wzajemnych między Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną a szkołami podstawowymi i gimnazjami"; stosuje się "Arkusz zachowania się ucznia";. Stosownie do wytycznych poradni, "arkusz"; jest wypełniany i następnie przekazywany do Poradni przez placówki kierujące uczniów na badania w Poradni. W "arkuszu"; nauczyciel zobowiązany jest wskazać m. in., czy rodzice dziecka kierowanego na badania "żyją zgodnie, niezgodnie, żyją osobno lub stanowią związek nieślubny"; oraz podać informacje dotyczące moralności rodziców i zaznaczyć, czy";(...) matka: nie budzi zastrzeżeń – wykazuje objawy deprawacji; alkoholizm, prostytucja, przestępczość; ojciec: nie budzi zastrzeżeń – wykazuje objawy deprawacji; alkoholizm, przestępczość (...)";.

W skierowanej do Ministra Edukacji i Nauki sygnalizacji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazał, iż opisana wyżej ankieta budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z obowiązującym prawem, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zauważył, że ustawa o ochronie danych osobowych wymaga, aby dane o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań były przetwarzane wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, m.in. wówczas, gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony (pkt 2). Wprawdzie w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pomoc psychologiczna-pedagogiczna polega na diagnozowaniu środowiska ucznia oraz rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych (§ 2 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. rozporządzenia), niemniej jednak przepisy powołanego rozporządzenia nie uprawniają wprost nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do przetwarzania tak szczególnych danych, jak dane o pożyciu i moralności rodziców uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a ponadto jest to przepis niższej rangi niż ustawa.

Mają powyższe na względzie, Generalny Inspektor zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o opinię, czy nauczyciele i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych są uprawnieni do wkraczania tak głęboko w sferę prywatności rodziców i przetwarzania ich danych o moralności, a wręcz dokonywania oceny tej moralności oraz w przypadku stwierdzenia, iż takie działanie jest zgodne z prawem o wskazanie podstawy prawnej takich czynności, a także kryteriów takiej oceny.

Ponadto Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się o informację, czy kwestia wykorzystywania przedmiotowego "arkusza"; była już przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Data zamieszczenia: 30.10.2006 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności