Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Nagroda za najlepsze praktyki dotyczące ochrony danych osobowych w sektorze administracji publicznej

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2006-06-08 09:09:57
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05

NAGRODA ZA NAJLEPSZE PRAKTYKI DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH W SEKTORZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
EDYCJA TRZECIA


AGENCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REGIONU MADRYTU OGłASZA ROZPOCZĘCIE TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE PRAKTYKI DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W  SEKTORZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

Poprzez przyznanie nagrody Agencja Ochrony Danych Osobowych Rejonu Madrytu promuje rozwój "kultury ochrony danych osobowych".

Inicjatywa ta ma na celu poszerzenie świadomości i powielanie najlepszych praktyk stosowanych obecnie w zakresie ochrony danych osobowych przez podmioty administracji publicznej w krajach, które podpisały Konwencję Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.

Te najlepsze praktyki mogą dotyczyć różnych aspektów ochrony danych osobowych, takich jak poprawa ich jakości, projektowania skutecznych systemów przekazywania obywatelom informacji o gromadzeniu danych, postępowania w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez osoby, których one dane dotyczą, bezpieczeństwa danych osobowych, czy obowiązku zachowania tajemnicy.


WARUNKI UCZESTNICTWA

W Dzienniku Urzędowym Samorządu Madryckiego opublikowano w dniu 4 kwietnia 2006 r. Rezolucję z dnia 16 marca 2006 wydaną przez Dyrektora Agencji Ochrony Danych Osobowych Rejonu Madrytu obwieszczającą rozpoczęcie trzeciej edycji konkursu.

 • Wnioski można składać do dnia 5 października 2006 r. w języku hiszpańskim bądź angielskim.
 • Wnioski powinny być sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rezolucji zawiadamiającej o Konkursie.
 • Wnioski należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Madryckiej Agencji Ochrony Danych Osobowych na adres: Registry of the Data Protection Agency of the Community of Madrid, Cardinal Marcelo Spinola, numero 14, tercera planta 28016 Madrid lub w każdym innym oddziale Samorządu Rejonu Madryckiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: apdcm@madrid.org
 • Do wniosku należy załączyć raport objaśniający zaproponowany projekt oraz sposób jego wprowadzania. Do wniosku powinna być dołączona pełna dokumentacja dotycząca projektu oraz projektów wcześniej wdrożonych, jak również szczegółowy raport dotyczący wprowadzanych projektów oraz obecnej sytuacji.

POPRZEDNIE EDYCJE KONKURSU:

W dwóch pierwszych edycjach konkursu nagrody otrzymały:

 • Rada Miejska miasta Vitoria-Gasteiz (2004 r.)
 • Austriacki Rząd i Komisja Ochrony Danych Osobowych (2005 r.)
 • Druga edycja konkursu została ogłoszona w roku 2005, a nagrodę przyznano projektowi "Zarządzanie danymi w e-administracji w związku z ochroną danych osobowych" Austriackiego Rządu i Komisji Ochrony Danych Osobowych.

W dwóch poprzednich latach nagrodzono odpowiednio 12 i 15 instytucji.

W pierwszym roku przyznano 2 wyróżnienia za projekty przedstawione przez Uniwersytet w Valencii i Kierownictwo Opieki Zdrowotnej Pierwszego Kontaktu rejonu 10 w Instytucie Zdrowia w Madrycie.

W następnym roku przyznano 2 wyróżnienia specjalne - Uniwersytetowi Króla Juana Carlosa w Madrycie oraz Biuru Meldunkowemu należącemu do Ministerstwa Ochrony Środowiska regionu Madrytu, a także przyznano specjalne wyróżnienie Radzie Miasta Pedrosa del Principe (Burgos).

E- PRODAT

Najlepsze praktyki zostaną rozpowszechnione w ramach europejskiego projektu "e-PRODAT - Najlepsze Praktyki Ochrony Danych Osobowych w regionalnej e-administracji".

Projekt e-PRODAT rozpoczął się 1 lutego 2005 roku, a zaplanowany jest 24 miesiące. Jednym z jego głównych celów jest stworzenie Europejskiego obserwatora najlepszych praktyk, którego zadaniem będzie wprowadzanie i powielanie najciekawszych doświadczeń w zakresie ochrony danych i e-rządu.

Liderem tego projektu jest Madrycka Agencja Ochrony Danych. Uzyskała ona środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach inicjatywy INTERREG IIIC z  udziałem Inspektoratu Ochrony Danych z Estonii, miasta Bolonii i włoskiego regionu Abruzzos, prefektury regionu Kavala (Grecja), Uniwersytetu Króla Juana Carlosa, Uniwersytetu Patras (Grecja).

WRĘCZENIE NAGRODY

Nagrody zostaną wręczone w 2006 r. w trakcie publicznej ceremonii, która odbędzie się w podczas Trzeciego Europejskiego Seminarium na temat najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych w administracji publicznej.

Nagrodzony organ otrzyma certyfikat podpisany przez Dyrektora Agencji Ochrony Danych Osobowych Regionu Madrytu. Informacja na temat otrzymania nagrody może być umieszczana na stronach internetowych, w nagłówkach pism oraz różnego rodzaju oficjalnych wydrukach przez okres trzech lat.

KRYTERIUM OCENY:

Podczas dokonywania oceny zgłoszenia Rada weźmie pod uwagę:

 • Procedury stosowane dla zapewnienia odpowiedniej jakości przetwarzanych danych.
 • Skuteczność systemu służącego spełnianiu obowiązku informacyjnego.
 • " Skuteczność metody zarządzania zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 • Istnienie szczególnych przepisów i procedur odnoszących się do przetwarzania danych szczególnie chronionych.
 • " Zastosowane środki zabezpieczające.
 • " Procedury przekazywania lub ujawniania danych osobom trzecim.
 • " Propozycje zabezpieczenia danych przed dostępem osób trzecich.
 • " Planowanie i projektowanie procedur umożliwiających ocenę jakości pracy podmiotów administracji oraz korzystanie z prawa do dostępu, korekty, usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • " Generalnie - poziom przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

DODATKOWE INFORMACJE

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej www.madrid.org/apdcm (pod zakładką "servicios" / "otros servicios y convocatorias"), a Rezolucja Dyrektora Agencji Ochrony Danych Osobowych została opublikowana w Oficjalnej Gazecie wydawanej przez Madrycki Samorząd.

Adres do korespondencji:
Agencia de Protection de Datos de la Comunidad de Madrid
C/ Cardenal Marcelo Spinola, 14
28016 Madrid
Telefon 91.580.28.76
e-mail: apdcm@madrid.org
www.apdcm.org

MADRYCKA AGENCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zwiększeniem wykorzystania technologii informatycznych i  telekomunikacyjnych przez rządy i organy administracji publicznej państw Unii Europejskiej znacząco podnosi się efektywność i wydajność pracy służb publicznych.

Używanie tych nowych narzędzi komunikacyjnych oraz korzystanie z usług może stanowić zagrożenie dal prywatności obywateli Unii Europejskiej. Technologie informatyczne i telekomunikacyjne pozwalają na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych na ogromną skalę.

Prawo europejskie, a w szczególności Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowią, że każdy ma prawo decydowania, czy jego dane osobowe będą ujawnione i jak mogą być wykorzystane. Stworzono różne instytucje gwarantujące przestrzeganie prawa do informacyjnego samostanowienia zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Madrycka Agencja Ochrony Danych Osobowych (APDCM) ma na celu rozpowszechnienie "kultury ochrony danych osobowych" wśród obywateli i  administratorów danych. Aby osiągnąć ten cel Agencja organizuje konferencje oraz spotkania informacyjne (od momentu stworzenia programu zostało przeszkolonych ponad 25 000 osób), rozwija aktywną politykę publikacji (skierowaną do szerokiej grupy słuchaczy, administratorów danych w organizacjach publicznych i badaczy na podstawie porozumienia z domem wydawniczym Thomson-Civitas) oraz odpowiada za wydawanie i publikację magazynu internetowego mającego 5 000 stałych czytelników.

Ponadto, Madrycka Agencja Ochrony Danych pilotuje projekt "e-PRODAT": Najlepsze praktyki ochrony danych w usługach "e-administracji", którego jednym z  podstawowych celów jest stworzenie instytucji Europejskiego obserwatora najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Agencja pilotowała również projekt "Dataprot" skierowany na samokształcenie się w zakresie ochrony danych osobowych.

Ponadto, Madrycka Agencja Ochrony Danych Osobowych wręcza od 2004 roku nagrodę za najlepsze praktyki dotyczące ochrony danych osobowych w administracji publicznej, w celu zaprezentowania na forum europejskim najlepszych projektów i  doświadczeń dotyczących ochrony danych osobowych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności