Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

System Informatyczny Schengen – misja oceniająca, wyniki kontroli

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2006-03-20 09:13:50
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05

W dniach 30 – 31 stycznia 2006 r. grupa ekspertów z Unii Europejskiej, zgodnie z mandatem nadanym Decyzją Komitetu ds. Ewaluacji i wdrożenia dorobku prawnego Schengen przy grupie roboczej ds. Ewaluacji Schengen, odwiedziła Polskę, celem dokonania okresowej oceny wdrożenia dorobku prawnego Schengen w Polsce.

Misja oceniająca zbadała m.in. prawne i faktyczne przygotowanie organu do spraw ochrony danych osobowych do wypełniania funkcji organu nadzorczego. Takie misje organizowane są co 5 lat. Obejmują one zarówno państwa uczestniczące we współpracy Schengen, jak i państwa zamierzające nawiązać taką współpracę. Szczególne znaczenie mają misje oceniające tę drugą grupę państw, gdyż pozytywne przejście ewaluacji jest warunkiem przyłączenia tych państw do Systemu Informatycznego Schengen.

Włączenie do systemu Schengen jest ważne dla obywateli polskich ze względu na fakt, iż System ten wykorzystywany jest przede wszystkim do kontroli ruchu osobowego na granicach państw. Pozytywna ocena Polski co do spełnienia wymagań unijnych pozwoli na przyłączenie jej do systemu Schengen, czego efektem będzie zniesienie kontroli wobec obywateli polskich na granicach wewnętrznych w Unii Europejskiej.

Członkami Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen są wszystkie kraje Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Norwegia i Islandia. Wjeżdżający na terytorium obszaru Schengen przechodzą tylko jedną kontrolę graniczną – na zewnętrznej granicy. Potem mogą już podróżować przez kolejne kraje bez żadnej kontroli na granicach wewnętrznych.

Czynny udział w przygotowaniu do przystąpienia do Układu z Schengen bierze Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 114 ust. 1 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen każda ze stron Konwencji ma obowiązek wyznaczyć organ nadzorczy odpowiedzialny, zgodnie z prawem krajowym, za przeprowadzanie niezależnego nadzoru nad danymi krajowego modułu Systemu Informatycznego Schengen oraz kontrolę czy przetwarzanie i wykorzystywanie danych wprowadzonych do tego systemu nie narusza praw osób, których dane dotyczą. W polskich warunkach rolę takiego organu będzie pełnił Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Wyniki kontroli przedstawiono Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w Brukseli, w dniu 10 marca 2006 r.

Z przedstawionego raportu wynika, że Polska jest dobrze przygotowana w zakresie ochrony danych osobowych do wejścia do układu z Schengen pod koniec 2007 r. Georges Pijl – Ekspert Wiodący z zespołu oceniającego stwierdził: "Biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych, Polska jest na bardzo dobrej pozycji. Nie ma wątpliwości, że będzie gotowa wejść do układu z końcem 2007 r., jeśli także inne kryteria zostaną spełnione.";

PAP podała natomiast: "Ze źródeł dyplomatycznych wiadomo, że Polska – oceniana pod kątem wstąpienia do Schengen pod względem ochrony danych osobowych – wypada lepiej niż inne nowe kraje członkowskie. Między innymi Słowacji, Litwie i Estonii wytknięto brak niezależności urzędów ds. ochrony danych osobowych.";

W ocenie Gazety Wyborczej (artykuł Jacka Pawlickiego pt. "Później do strefy Schengen";, Gazeta Wyborcza z dnia 29 marca 2006 r.) "Jedyna dziedzina, w której Polska jest przygotowana do Schengen, to ochrona danych osobowych. Potwierdziła to niedawno misja unijnych ekspertów.";.

Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ocena jest dobra, ale zespół oceniający wskazał jeszcze kilka problemów do rozwiązania. Między innymi zalecono większy udział GIODO w pracy zespołów roboczych (policji, straży granicznej, MSWiA), których zadaniem jest wdrożenie przepisów układu Schengen. Aby wejść do Schengen w Polsce musi być również przeprowadzona akcja informacyjna na temat układu, tak by obywatele wiedzieli np. do których instytucji mogą się zwrócić w sytuacjach, kiedy okaże się, że ich dane osobowe posiadane przez straż graniczną lub służby celne są nieprawdziwe. Kontrolerzy zwrócili również uwagę na to, czy Polska przeprowadziła kontrolę przygotowania swoich konsulów w krajach spoza Unii Europejskiej w związku z wykonywaniem zadań związanych z przystąpieniem do układu, jak wydawanie wiz Schengen. Taka kontrola jest planowana na kwiecień 2006 r.

"JSA Schengen wiecej..."

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności