Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Projekt E-GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-01-27 15:11:42
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych udostępni ogólnopolski rejestr zbiorów danych osobowych.

Z końcem 2005 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozpoczął prace nad wdrożeniem systemu informatycznego o nazwie "Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (E-GIODO), który umożliwi między innymi udostępnienie poprzez Internet informacji zawartych w prowadzonym przez niego ogólnopolskim rejestrze zbiorów danych osobowych.

Realizacja projektu systemu E-GIODO stała się możliwa dzięki unijnemu programowi "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006". System E-GIODO realizowany jest w ramach działania 1.5 ww. programu, którego celem jest rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Działanie to ma zapewnić rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.

Obecnie, ogólnopolski rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przy użyciu centralnego systemu informatycznego zainstalowanego w siedzibie GIODO. Wgląd do tego rejestru zapewniany jest każdej osobie, ale jedynie na miejscu, w siedzibie GIODO. Dotychczasowa infrastruktura informatyczna nie umożliwiała w sposób bezpieczny udostępniania tego rejestru w Internecie. Obecnie nie jest również możliwe składanie i weryfikowanie drogą elektroniczną wniosków o zarejestrowanie zbiorów danych osobowych.

Celem realizowanego systemu informatycznego E-GIODO jest zmiana istniejącego stanu rzeczy poprzez uruchomienie usług służących interaktywnej komunikacji z GIODO, które umożliwią, nie tylko zdalny dostęp do wpisów zawartych w prowadzonym rejestrze, ale także rejestrację i aktualizację zbiorów drogą elektroniczną.

Wdrożenie systemu E-GIODO znacznie ułatwi administratorom danych osobowych komunikację z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Przyczyni się to do wzrostu efektywności pracy i umożliwi obywatelom szerszy dostęp do informacji. Uruchomienie systemu E-GIODO przyczyni się do wzrostu poziomu obsługi obywateli, zbliżając go do standardów przyjętych w Unii Europejskiej.

Platforma komunikacji z GIODO spełniać będzie 3 podstawowe zadania:
  1. Zdalne przeglądanie zawartości Rejestru Zbiorów Danych Osobowych z funkcją zaawansowanego przeszukiwania - wdrożona zostanie infrastruktura techniczna oraz aplikacja udostępniająca dla użytku publicznego usługi umożliwiające przeglądanie za pośrednictwem Internetu ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez GIODO.
  2. Interaktywne wypełnianie wniosku - opracowane zostanie oprogramowanie wspierające administratorów danych w czynnościach związanych z wypełnianiem formularza wniosku o zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji oraz wniosku zgłoszenia aktualizacji do zarejestrowanego zbioru. Głównym elementem tego oprogramowania będzie logika zaprojektowanej aplikacji, która zminimalizuje możliwość błędnego wypełnienia formularza. Wypełnianiu formularza będą towarzyszyć procedury dynamicznego generowania podpowiedzi, które uwzględniać będą wykonane wcześniej operacje wyboru i oznaczenia. Dla elementów posiadających określoną strukturę danych weryfikowane będą ich formaty a także, tam gdzie będzie to uzasadnione, ich dopuszczalne wartości. W przypadku, gdy zadaniem administratora nie będzie zgłoszenie nowego zbioru do rejestracji, lecz zgłoszenie zmian do zbioru już zarejestrowanego, wówczas opisywany moduł wspomagania automatycznie dostosuje swoje podpowiedzi do kontekstu przedmiotowego zbioru.
  3. Przesyłanie wypełnionego wniosku rejestrowego - wprowadzone zostaną elementy infrastruktury, które dla podmiotów dysponujących kwalifikowanym certyfikatem dla składania podpisu elektronicznego zapewnią pełną transakcyjność systemu w zakresie zgłaszania zbioru danych do rejestracji lub zgłaszania zmian do zarejestrowanego już zbioru.
Dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego, jak również usług stemplowania czasem i potwierdzenia odbioru korespondencji elektronicznej, każdy obywatel (podmiot) będzie miał możliwość bezpiecznego załatwiania drogą elektroniczną tych spraw, które obecnie wymagają tradycyjnych form korespondencji, których podstawą są dokumenty papierowe.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności