UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Kontrole
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Plan kontroli sektorowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: Bogusława Pilc 2017-02-08
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-08 11:02:57
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-03-14 13:50:01

Na rok 2017 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zaplanował kontrole sektorowe następujących kategorii podmiotów w poniżej wskazanym zakresie:

1. Sklepy stacjonarne: w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu pozwalającego na profilowaniu klientów. Zastrzeżenia pojawiają się odnośnie do monitorowania klientów przez sklepy, które korzystają z narzędzi (w tym kamer), umożliwiających nie tylko liczenie osób odwiedzających daną placówkę, ale pozwalających również na analizę płci i wieku na podstawie twarzy wyświetlonej na monitorze używanego w tym celu urządzenia.

2. Przychodnie i poradnie lekarskie (publiczne i niepubliczne) funkcjonujące w strukturach podmiotów wykonujących działalność lecznicą (ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.): w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją pacjentów. Szczególną uwagę GIODO zwróci na problem konieczności podawania przez pacjentów, w obecności innych osób, danych osobowych wymaganych podczas rejestracji w placówkach służby zdrowia oraz na zastosowane środki techniczne i organizacyjne w celu ich zabezpieczenia.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaplanował kontrole w ww. sektorach ze względu na coraz częściej pojawiające się zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w sygnalizowanych obszarach, w tym liczne sygnały obywateli korzystających z usług takich podmiotów.

3. Organy i służby uprawnione do dokonywania wpisów oraz wglądu do danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym audyt bezpieczeństwa SISII/VIS: m.in. Konsulaty, Policja, Straż Graniczna jako podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w zakresie przetwarzania danych osobowych w SISII i VIS, w szczególności kontroli logów systemowych. Celem kontroli jest sprawdzenie m.in. tego, w jaki sposób podmioty te używają logów do analizy pracy systemu, aby dostęp do niego zapewnić wyłącznie osobom upoważnionym, wykrywać próby nieuprawnionego dostępu, wszelkie błędy i nieprawidłowości działającego oprogramowania.

            System Informacyjny Schengen ustanowiony został jako narzędzie rekompensujące zniesienie kontroli na granicy pomiędzy państwami Obszaru Schengen. Jego istota polega na zapewnieniu, aby każde z państw będących stroną Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen posiadało ten sam zestaw informacji pozwalający na dostęp do systemu i wyszukiwania wpisów dotyczących osób i przedmiotów w celu kontroli granicznej oraz innych kontroli policyjnych i celnych prowadzonych w ramach danego kraju oraz w celu wydawania wiz, dokumentów pobytowych i przepisów o cudzoziemcach.

4. System Eurodac: na podstawie art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w zakresie wniosków Europolu i wyznaczonych krajowych organów ścigania o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w systemie centralnym na potrzeby porządku publicznego (analiza próbek umotywowanych elektronicznych wniosków wskazanych organów). Kontrola zostanie przeprowadzona w Policji.

W Systemie Eurodac odnotowuje się odciski palców następujących kategorii osób, które mają co najmniej 14 lat:

  1. cudzoziemców ubiegających się o azyl,
  2. osób zatrzymanych przez właściwe organy kontrolne w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy lądowej, morskiej lub powietrznej państwa członkowskiego przybywającej z terytorium państwa trzeciego i niepodlegających zawróceniu,
  3. cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium państwa członkowskiego, w celu sprawdzenia, czy cudzoziemiec ten nie złożył wcześniej wniosku o udzielenie azylu w innym państwie członkowskim.

5. Europol: w związku z wejściem w życie w dniu 1 maja 2017 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW,2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW. Kontrola zostanie przeprowadzona w Policji.

            Celem Europolu jest zapewnienie ściślejszej i efektywniejszej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, a w szczególności :

  1. handlu narkotykami;
  2. sieci przemytu nielegalnych imigrantów;
  3. nielegalnego handlu pojazdami;
  4. handlu ludźmi, w tym pornografii dziecięcej;
  5. fałszowania pieniędzy i innych środków płatniczych;
  6. handlu substancjami radioaktywnymi i materiałami jądrowymi;
  7. terroryzmu.

Europol jest odpowiedzialny m.in. za wdrożenie i prowadzenie systemu informatycznego umożliwiającego wymianę i analizę danych, w tym danych osobowych.

Ostatnie aktualności