UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wykład przedstawiciela GIODO na konferencji SECURE 2016, 26.10.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-11-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-11-02 15:11:00
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-11-02 15:11:59

Warunki i ograniczenia przetwarzania danych biometrycznych to temat wystąpienia przedstawiciela GIODO na Konferencji SECURE poświęconej bezpieczeństwu teleinformatycznemu.

Podczas jej tegorocznej XX, jubileuszowej edycji, skupiono się na takich tematach, jak:

    • wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym problematyka związana z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dyrektywa NIS),
    • przygotowania do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

W drugi z wątków wpisywał się wykład dra inż. Andrzeja Kaczmarka, dyrektora Departamentu Informatyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Poświęcony on był omówieniu warunków i ograniczeń dotyczących przetwarzania danych biometrycznych w kontekście obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2016 r., lecz będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Dyr. Kaczmarek wskazywał na problemy związane z definiowaniem danych biometrycznych oraz możliwością ich przetwarzania przy użyciu systemów informatycznych. Jak mówił, wynikają one m.in. z tego, że zarówno Dyrektywa 95/46/WE/ w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, jak i ustawa o ochronie danych osobowych, nie zawierają definicji danych biometrycznych. Stąd m.in. wątpliwości dotyczące np. tego, czy odręczny podpis lub fotografia załączona choćby do dokumentacji pracowniczej, stanowią dane biometryczne.

Podkreślał, że pomocne w ich wyjaśnieniu mogą być wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 - niezależnego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, a także wyroki sądowe rozstrzygające spory interpretacyjne w zakresie legalności przetwarzania danych biometrycznych.

Drugą część wystąpienia dyrektor A. Kaczmarek poświęcił omówieniu zmian, jakie w odniesieniu do przetwarzania danych biometrycznych wprowadzi ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ten akt prawny nie tylko zawiera definicję danych biometrycznych, ale wprowadza też obowiązek wykonania analizy wpływu na ochronę danych, jeżeli przetwarzane dane biometryczne wykorzystywane są w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej. Zaleca ponadto, by w sytuacji, gdy ocena skutków dla ochrony danych wskaże wysokie ryzyko takiego przetwarzania, administrator danych lub przetwarzający przeprowadzali konsultacje z organem nadzorczym odpowiedzialnym za monitorowanie stosowania rozporządzenia.

Konferencja SECURE to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez związanych z tematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego. Odbywa się zawsze w październiku, a jej organizatorami są Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz działający w jej strukturach zespół CERT Polska.

Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.secure.edu.pl

Ostatnie aktualności