Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Jak prawidłowo zgłosić powołanie ABI do rejestracji GIODO?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:03:28
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:20:54

Zgłoszenia powołania ABI do rejestracji Generalnemu Inspektorowi oraz zgłoszenia odwołania ABI należy dokonać wyłącznie przy użyciu formularzy zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, których wzory stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1934, dalej zwanego „rozporządzeniem”). Formularz zgłoszenia powołania może być również wykorzystany przez administratora danych do zgłoszenia zmian informacji objętych zgłoszeniem powołania ABI.

Administrator danych powinien pamiętać o tym, aby zgłoszenie spełniało wymogi formalne przewidziane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), tj.

  1. zostało złożone na formularzach zgłoszenia powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, których wzory stanowią załącznik do powołanego wyżej rozporządzenia;
  2. zawierało w swojej treści informacje, o których mowa w art. 46b ust. 2 i 3 u.o.d.o.;
  3. zostało podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania administratora danych.

 

Jeżeli administrator danych udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu rejestracyjnym ABI, wówczas zobowiązany jest do załączenia oryginału bądź urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej należnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm., więcej informacji o opłacie:

http://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/oplata_skarbowa.pdf).

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności