UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

W jakich wypadkach nie będzie wymagane uzyskanie zgody GIODO w drodze decyzji administracyjnej na przekazywanie danych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2015-01-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-01-19 14:01:07
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36

Zgoda nie będzie wymagana, jeżeli administrator danych zapewni odpowiednie zabezpieczenie danych, poprzez:

  1. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską;
  2. prawnie wiążące reguły lub polityki ochrony danych osobowych, tzw. wiążące reguły korporacyjne.

 Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/45/WE będzie można stosować w umowach z podmiotami z państw trzecich. Komisja Europejska wydała trzy decyzje w tym zakresie:

 

  1. Decyzja Komisji 2001/497/WE w sprawie wzorcowych klauzul umownych w związku z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich na podstawie Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 181/19, z 4.07.2001) z dnia 15 czerwca 2001 r. Wprowadzone niniejszą decyzją standardowe klauzule umowne mają zastosowanie do przekazywania danych osobowych do administratora danych w państwie trzecim. Tekst decyzji w języku polskim jest dostępny na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001D0497:PL:PDF
  2.  Decyzja Komisji 2004/915/WE zmieniająca decyzję 2001/497/WE w zakresie alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (Dz. Urz. WE L 385/19, z 29.12.2004) z dnia 27 grudnia 2004 r. Powołana decyzja wprowadziła zestaw alternatywnych klauzul umownych, które administrator danych może wykorzystać w przypadku przekazywania danych do innego administratora danych w państwie trzecim. Tekst decyzji w języku polskim jest dostępny na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:PL:PDF
  3. Decyzja Komisji 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 39 s. 5 z 12 .02.2010) z dnia 5 lutego 2010 r. Wprowadzone niniejszą decyzją standardowe klauzule umowne mają zastosowanie do przekazywania danych osobowych w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Tekst decyzji w języku polskim jest dostępny na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:PL:PDF 

 

 Wiążące reguły korporacyjne natomiast dotyczyć będą podmiotów należących do tej samej grupy przedsiębiorców (tej samej grupy kapitałowej). Wiążące reguły korporacyjne mogą być stosowane po ich zatwierdzeniu przez GIODO (w drodze decyzji administracyjnej), po przeprowadzeniu nieobowiązkowych konsultacji z organami ochrony danych osobowych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na których terytorium mają siedziby przedsiębiorcy należący do ww. grupy. Jeżeli wiążące reguły korporacyjne były przedmiotem rozstrzygnięcia ww. organu ochrony danych, GIODO może je uwzględnić. 

Ostatnie aktualności