Spotkanie eksperckie ws. projektu „Dane biometryczne w wielkoskalowych systemach IT UE w obszarze granic, wiz i azylu – implikacje dla praw podstawowych”

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-09-29 09:09:57
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:13:51

W dniu 25 września 2015 r. p. Anna Zawiła-Niedźwiecka reprezentująca Biuro GIODO wzięła udział w spotkaniu w ramach projektu „Dane biometryczne w wielkoskalowych systemach IT UE w obszarze granic, wiz i azylu – implikacje dla praw podstawowych” prowadzonego przez APP od początku 2015 r. Spotkanie odbyło się w siedzibie Agencji Praw Podstawowych (APP) w Wiedniu.

W pierwszej fazie projektu APP poprzez swoich partnerów z FRANET przeprowadziła studium identyfikujące potencjalne problemy w poszczególnych państwach członkowskich. Do drugiej fazy projektu wybrano 6 państw członkowskich UE (Belgia, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania i Szwecja), w których w 2016 r. zostaną przeprowadzone wywiady m.in. z administratorami danych, organami ochrony danych, organami, które mają dostęp do poszczególnych systemów, prawnikami i organizacjami świadczącymi pomoc prawną cudzoziemcom. Wywiady będą prowadzone także z osobami, których dane dotyczą tj. osobami składającymi wnioski wizowe, osobami, składających wnioski o azyl, osobami zatrzymane w związku z nielegalnych przekraczaniem granic lub z nielegalnych pobytem na terytorium PCz oraz osobami składającymi skargi w związku z przetwarzaniem ich danych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS) lub Eurodac (systemu porównywania odcisków palców osób ubiegających się o azyl). Planowane jest przeprowadzenie ok. 300 wywiadów w każdym z wybranych państw członkowskich. i po 50 wywiadów w placówkach dyplomatycznych w państwach trzecich.

Spotkanie w dniu 25 września 2015 r. miało na celu omówienie projektu kwestionariusza, który ma być podstawą wywiadów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: organów ochrony danych, organów ścigania, EDPS, KE, FRONTEX, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy robocze zgodnie ze swoimi kompetencjami. Przedstawiciel GIODO brał udział w pracach grupy roboczej, które zajęła się częścią kwestionariusza poświęconą prawu do informacji i prawu do dostępu, poprawienia lub usunięcia danych. Inne grupy zajęły się m.in. profilowaniem, pobieraniem odcisków palców i wykorzystywaniem środków przymusu przy pobieraniu odcisków palców, dostępem do baz danych i przekazywaniem danych do państw trzecich.

Analizę przeprowadzonych wywiadów i raport końcowy APP planuje przedstawić w 2017 r.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Agencji Praw Podstawowych: http://fra.europa.eu/en/project/2014/biometric-data-large-eu-it-systems-areas-borders-visa-and-asylum-fundamental-rights

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności