Regulamin przyznawania honorowego patronatu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Uruszula Góral 2018-04-03
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2018-04-03 19:04:57
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-04-03 19:52:37

§ 1 Zasady ogólne

 1. Patronat Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego czy osobistego udziału GIODO lub jego przedstawiciela w planowanym wydarzeniu.
 2. Udział Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego przedstawiciela w planowanym wydarzeniu oraz wygłoszenie prelekcji jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

 3. Prawo do przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym przysługuje wyłącznie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.>

 4. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia niekomercyjne o wysokim poziomie merytorycznym, mające bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 5. W szczególnym przypadkach GIODO może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny, jeżeli zapewniony jest wysoki poziom merytoryczny, nie jest nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznane za istotne z punktu widzenia ustawowych zadań realizowanych przez GIODO.

 

§ 2 Zgłoszenie

 1. Wniosek o patronat GIODO Organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 2. Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej lub listowej na adres:

 

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl>

 

§ 3 Procedura przyznania patronatu>

 1. Organizator ubiegający się o patronat GIODO powinien przedstawić pisemnie wypełniony wniosek (wraz z załącznikami) oraz jego szczegółowe uzasadnienie powiązane z zakresem zadań i kompetencji GIODO. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 2. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, wnioski rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji.

 3. Odpowiedź na wniosek przekazywana jest Organizatorowi w formie elektronicznej lub listowej.

 4. Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

 

§ 4 Warunki związane z realizacją patronatu

 1. W przypadku przyznania patronatu, Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o tym fakcie wraz z logotypem GIODO w materiałach informacyjno-promocyjnych, zaś w odniesieniu do wydarzeń takich, jak np. konferencje, spotkania - ustawienia banneru roll-up. Materiały, w których wykorzystane zostanie logotyp GIODO podlegają akceptacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Na stronie internetowej GIODO zostanie zamieszczona informacja o objęciu patronatem danego przedsięwzięcia.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach GIODO może odebrać przyznany wcześniej patronat. O podjętej decyzji Organizator jest informowany niezwłocznie w formie elektronicznej bądź listowej.

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Uruszula Góral 2018-04-03
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2018-04-03 19:57:42
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-04-03 19:57:59

Ostatnie aktualności