UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 10:41:45
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nad właściwym stosowaniem prawa Unii Europejskiej czuwają sądy. Na poziomie ponadnarodowym są to: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE), Sąd (dawny Sąd I Instancji), a także sądy wyspecjalizowane. Do ich zadań należy, m. in., rozpatrywanie skarg wniesionych przeciw instytucjom UE odnośnie legalności wydawanych przez nie aktów prawnych, skarg wniesionych przeciw państwom członkowskim w związku z nie przestrzeganiem przez nie prawa UE czy skarg na zaniechanie działania wymaganego traktatami przez instytucje. Sądy państw członkowskich mogą także zwracać się do sądów UE z pytaniem prejudycjalnym, jeśli mają wątpliwości co do interpretacji prawa UE. Skarga może być również wniesiona przez osobę fizyczną lub prawną, o ile akty wydane przez instytucje dotyczą jej bezpośrednio oraz indywidualnie, są do niej adresowane lub dotyczą jej bezpośrednio i nie wymagają aktów wykonawczych.  Rozstrzygnięcia TS UE są ostateczne. W przypadku gdy państwo im się nie podporządkuje Trybunał Sprawiedliwości może nałożyć na nie grzywnę.    

Ostatnie aktualności