Czy bank może przekazać moje dane osobowe, jako nierzetelnego dłużnika, do Biura Informacji Kredytowej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-16 14:14:51
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż uprawniają go do tego przepisy prawa bankowego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  banki zostały upoważnione do tworzenia instytucji do zbierania i udostępniania informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach na rachunkach bankowych - tzw. biur informacji kredytowej. "Podstawowymi celami tychże biur jest opracowywanie informacji kredytowych dla potrzeb banków, zmniejszanie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu, uproszczenie i przyspieszenie procedur udzielania kredytu, zmniejszenie kosztów obsługi kontrahenta bankowego, poprawa konkurencyjności banków polskich, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu kredytowego" (Mirosław Bączek, Prawo bankowe, Warszawa 1997-2004, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Zgodnie z powołanym przepisem, banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

  1. bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych (art. 105 ust. 4 pkt 1),
  2. innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń (art. 105 ust. 4 pkt 2).

Z uwagi zatem na powyższe oraz ze względu na przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, nie można uznać, iż przekazanie informacji o kliencie banku do Biura Informacji Kredytowej pozbawione jest podstaw prawnych. Stosownie bowiem do brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy, przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W omawianym przypadku takim przepisem jest art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności