Czy naczelnik urzędu skarbowego ma prawo przekazać organizacji pożytku publicznego dane osoby, która wpłaciła na jej rzecz 1 % podatku tym organizacjom?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-04 12:35:22
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2015-12-15 14:49:01

Tak, o ile osoba, która ofiarowuje 1% podatku wyraziła, w zeznaniu lub w jego korekcie, zgodę na udostępnienie (przekazanie) swoich danych osobowych tej organizacji.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady postępowania z danymi osobowymi, zaś wówczas, gdy istnieją inne – szczególne wobec niej przepisy prawa - mają one pierwszeństwo stosowania. W związku z tym kwestię tę rozpatrywać należy m.in. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I tak, zgodnie z art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1 % podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Natomiast zgodnie z art. 299 § 3 pkt 13 Ordynacji podatkowej organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych z wyłączeniem informacji określonych w art. 182 (czyli informacji pochodzących z banku) również: organizacjom pożytku publicznego – w zakresie i na zasadach określonych w ustawach podatkowych.

Zgodnie natomiast z art. 45c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

  1. danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
  2. wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji,
  3. przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności