Czy straż ochrony kolei ma prawo legitymować osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-01-27 14:31:33
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem wynika to z przepisów ustawy o transporcie kolejowym.

Uzasadnienie

Do zadań straży ochrony kolei należy kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz straży ochrony kolei ma m.in.  prawo do: legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości; ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia czynności wykraczających poza uprawnienia straży ochrony kolei; nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Uprawniony jest również do stosowania środków przymusu bezpośredniego takiego jak użycie siły fizycznej.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w tej sytuacji zostaje spełniona przesłanka legalnego – czyli zgodnego z prawem przetwarzania danych, która wynika z ustawy o ochronie danych osobowych (gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych – w tej sytuacji legitymowania osób– wynika z innych, szczególnych przepisów prawa).

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności