Czy dowódca jednostki wojskowej musi brać pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych udostępniając z ewidencji wojskowej dane żołnierza zawodowego w celu ich wykorzystania w postępowaniu sądowym?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2009-08-07 14:02:08
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem przetwarzanie danych zawartych w ewidencji wojskowej na potrzeby postępowania sądowego nie jest wyłączone ze stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzy tych obejmuje się ewidencją wojskową, prowadzoną m.in. przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową oraz przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr (art. 48 ust. 2). W ewidencji tej przetwarzane są dane osobowe żołnierza zawodowego oraz dane dotyczące przebiegu czynnej służby wojskowej, stanu zdrowia, wykształcenia, kwalifikacji, stanu cywilnego i rodzinnego, wyróżnień, a także orzeczeń wydanych w stosunku do żołnierza w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub dyscyplinarnym oraz odpowiedzialności zawodowej (art. 48 ust. 3). Dane osobowe obejmują: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwisko i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, imiona dzieci, płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej, stopień wojskowy, adres zameldowania, adres zamieszkania oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.

Zgodnie z art. 48 ust. 6 omawianej ustawy do przetwarzania danych osobowych zawartych w ewidencji wojskowej, do celów związanych z przebiegiem zawodowej służby wojskowej nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, czyli tych dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych. Przepisy rozdziału 3 wskazanej ustawy będą natomiast miały zastosowanie, gdy dane zawarte w ewidencji wojskowej będą przetwarzane (w tym udostępniane) w celach innych, niż cel związany z przebiegiem zawodowej służby wojskowej (cel służbowy), np. w celu ich wykorzystania w postępowaniu sądowym.

Z rozdziału 3 ustawy o ochronie danych osobowych wynika, że o legalnym wykorzystywaniu (przetwarzaniu) danych osobowych można mówić wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków wskazanych w art. 23 ust. 1 – w przypadku przetwarzania danych tzw. zwykłych (jak np. imię i nazwisko, adres, nr PESEL, NIP) – oraz w art. 27 ust. 2, w przypadku danych tzw. wrażliwych, jak np. dane o stanie zdrowia, nałogach, o przynależności wyznaniowej, czy te dotyczące orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

W związku z powyższym dowódca jednostki wojskowej powinien brać pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych chcąc wykorzystać dane z ewidencji wojskowej w celach innych, niż związany z przebiegiem zawodowej służby wojskowej.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności