Czy firma może przetwarzać dane osobowe w celu marketingu własnych produktów i usług, pomimo wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-08 11:27:32
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Nie, takie działanie jest bezprawne i narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Uzasadnienie

Zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych, administrator danych może przetwarzać dane osobowe osób fizycznych w celu marketingowym na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5  ustawy, który stanowi, iż przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a  przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych administrator powinien zaprzestać przetwarzania jej danych. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, w razie wniesienia sprzeciwu dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne.

Jednak administrator danych może pozostawić w zbiorze imię i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych.

Z uprawnieniem każdej osoby do wniesienia sprzeciwu wiąże się obowiązek administratora do zastosowania takich środków technicznych i organizacyjnych, aby sprzeciw był niezwłocznie odnotowany i nie doszło do dalszego przetwarzania danych.

Ponadto, administrator powinien respektować prawa osób, których dane dotyczą. Powinien je realizować w taki sposób, aby osoba, której dane dotyczą, nie musiała powtórnie występować o realizację jej praw. Działanie odmienne jest bezprawne i świadczy o  nierespektowaniu woli osób składających sprzeciw.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności