UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Według zagadnień
Według rodzaju instytucji

Wybrane decyzje GIODO - 1937

DOLiS-440-1480/16 Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

Aktualizacja danych osobowych

DOLiS-440-1676/14 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Udostępnienie danych osobowych w zawiadomieniu spółdzielni.

DOLiS/DEC-1475/17 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

Udostępnienie danych w toku postępowania sądowego.

DOLiS/DEC-707/17 Obowiązek informacyjny, Spółki,

Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych.

DIS/DEC- 1352/17/82128 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

Decyzja ponowna w części uchylająca decyzję i umarzająca w tym zakresie postępowania oraz w części utrzymująca decyzję poprzedzającą w mocy.

DOLiS/DEC-1334/17 Internet, Szkoły,

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

DIS/DEC- 1270/17/77313 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, poprzez uzupełnienie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz umarzająca postępowanie w pozostałym zakresie.

DOLiS/DEC-547/17 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku o udostępnienie treści decyzji.

DOLiS/DEC-809/17 Brak Kategorii, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej o usunięcie jej danych z akt postępowania rentowego.

DOLiS/DEC-1261/17 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Brak możliwości usunięcia danych z ksiąg parafialnych.

DOLiS/DEC-1231/17 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

Sprzeciw a przetwarzanie danych w celach marketingowych.

DOLiS/DEC-1146/17 Samorząd, Udostępnienie danych,

Pozyskanie danych z KRK przez burmistrza.

DIS/DEC-1110/17/68986 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

Decyzja nakazująca Ministrowi Cyfryzacji usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych w ramach rejestru PESEL.

DIS/DEC-992/17/63303 Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone wobec komornika.

DOLiS/DEC-977/17 Internet, Placówki służby zdrowia,

Przetwarzanie danych osobowych lekarzy, które są dostępne w publicznych rejestrach.

DIS/DEC-942/17/61305 Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

decyzja umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone wobec komornika.

DOLiS/DEC-918/17 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w związku z brakiem możliwości przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

DIS/DEC-885/17/58784 Brak Kategorii, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

Decyzja umarzająca prowadzone wobec komornika postępowanie administracyjne.

DIS/DEC-772/17/51589 Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone wobec komornika.

DIS/DEC-773/17/51591 Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

Decyzja nakazująca komornikowi sądowemu usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, poprzez zapewnienie, aby w systemie informatycznym następowało odnotowanie źródła danych w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą.

GI/DEC-DIS-24/02/93 Marketing, Spółki, Zgoda,

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez E. Sp. z o.o.

GI/DEC-DIS-118/01/812 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z dnia 21 września 2001r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

DOLiS-DEC-465/17 Informacja publiczna,

Decyzja GIODO z dnia 14 kwietnia 2017 r. (dotyczy udostępnia informacji publicznej dotyczącej funkcjonariusza publicznego).

DOLiS-DEC-218/17 Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO dnia  22  lutego 2017 r. (dotyczy udostępnienia danych w kontekście dokumentacji medycznej).

DOLiS/DEC-505/16, 54485, 54488 Informacja publiczna, Publikacja danych, Sądy / Prokuratura,

Decyzja z 16 czerwca 2016 r. nakazująca usunięcie danych osobowych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej TK

DOLiS/DEC-1348/16 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 16 grudnia 2016 r. uchylająca wcześniejszą decyzję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Związek Wyznania Świadków Jehowy.

DIS/DEC-1072/14/87525 Spółki, Zgoda,

Decyzja z 6 listopada 2014 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych biometrycznych klientów spółki prowadzącej kluby sportowe

DIS/DEC-783/16/77613 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 1813/16) uchylił zaskarżoną decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2016 r. sygn. DIS/DEC-783/16/77613 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 29 lipca 2016 r. sygn. DIS/DEC-687/16/68356. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że w niniejszej sprawie brak było po stronie GIODO podstaw do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej, która została już wcześniej udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej w postaci zanonimizowanej. Organ, wobec uprzedniego udostępnienia żądanych informacji publicznych, powinien poinformować pisemnie skarżącego o tym fakcie podając ścieżkę dostępu do wskazanych decyzji (poprzez podanie w zakresie jakiego „zagadnienia” bądź jakiego „rodzaju instytucji” dana decyzja została udostępniona w BIP). WSA wskazał, że ponownie rozpatrując sprawę Generalny Inspektor winien pisemnie poinformować skarżącego, że wnioskowane przez niego decyzje administracyjne opublikowane zostały w BIP i wskazać sposób dostępu do tych danych (link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2EB1F0BDCE).

DIS/DEC-454/14/36247 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 13 maja 2014 r. nakazująco - umarzająca dotycząca zabezpieczania danych osobowych przez szpital

DESiWM/DEC-638/16 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 22 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-630/16 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z 20 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DIS/DEC-587/16/62309 Obowiązek informacyjny, Spółki,

Decyzja uchylająca w części zaskarżoną decyzję i nakazująca dopełnienie wobec osób, których dane pochodzące ze źródeł powszechnie dostępnych (Monitor Sądowy i Monitor Gospodarczy) zostały zebrane i utrwalone przez administratora danych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922), poprzez zamieszczenie informacji zawartych w tym przepisie na stronie internetowej […] oraz dopełnienie tego obowiązku wobec osób, które zwracają się o udzielanie informacji w tym zakresie, od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna; w pozostałym zakresie uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie.

DOLiS/DEC-187/16/16136,16139 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 9 marca 2016 r. nakazująca przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez usunięcie danych osobowych skarżącego przez związek wyznaniowy

DOLiS/DEC-477/16/58888,58890 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 8 czerwca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DESiWM/DEC-444/16 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-445/16 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DOLiS/DEC-368/16/43512,43515/16 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z maja 2016 r. uchylająca decyzję DOLIS/DEC28/16/3662/16,3665/16 oraz umarzająca postępowania w całości

DOLiS/DEC-386/16/44749,44765 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 20 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-361/16/42223,42228 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 16 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-343/16/40032,40020 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 10 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DEC/DIS-323/16/35657 Marketing, Obowiązek informacyjny, Spółki,

Decyzja z 27 kwietnia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące niezrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a także braku podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym

DOLiS/DEC-241/16/24813, 24817 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 4 kwietnia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 lutego 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-89/16/6611,6622) oraz poprzedzającej ją decyzji z 30 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-363/15/34498,34502) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-239/16/24693,24695 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 1 kwietnia 2016 r. nakazująca Związkowi Wyznaniowemu, przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez spełnienie wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego

DOLiS/DEC-236/16/23877, 23871 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 31 marca 2016 r. o uchylenie decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-58/16/4810,4815) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 2 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-299/15/27199,27204) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-230/16/22886, 22881 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 30 marca 2016 r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-60/16/4881,4886) oraz poprzedzającej ją decyzji z 23 września 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-776/15/86858,86865) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-233/16/23015,23018 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 30 marca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-227/16/21965,21973 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 25 marca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DESiWM/DEC-220/16 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 23 marca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DIS/DEC- 218/16/19879 Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

Decyzja z 21 marca 2016 r. dotycząca zakresu danych osobowych pozyskiwanych przez operatora telekomunikacyjnego.

DOLiS/DEC-203/16/17376/16, 17378/16 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 14 marca 2016 r. uchylająca decyzję z dnia 13 stycznia 2016 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-11/16 oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 9 października 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-812/15 oraz umarzająca postępowanie w całości.

DESiWM/DEC-199/16 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 marca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DOLiS/DEC-168/16 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 3 marca 2016 r. o uchyleniu decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie skargi Księdza Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej na decyzję organu w przedmiocie zaniechania obowiązku uaktualnienia danych osobowych zawartych w księdze chrztów przez Księdza Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej

DIS/DEC-170/16/14463 Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 3 marca 2016 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotycząca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465 Straż miejska / Policja, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na starszego posterunkowego policji na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego w otoczeniu osób postronnych

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465 Straż miejska / Policja, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego przez starszego posterunkowego policji w otoczeniu osób postronnych

DOLiS/DEC-162/16/15521, 12553 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 25 lutego 2016 r. uchylająca decyzję z 23 grudnia 2015 r. (znak: DOLiS/DEC-978/15/107780,107786) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 6 października 2015r. (znak: DOLiS/DEC-802/15/89882,89890) oraz umorzenie postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-161/16/12550/16, 12552/16 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. uchylająca decyzję z 23 grudnia 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-980/15 oraz poprzedzającą ją decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 stycznia 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-46/15 oraz umarzająca postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-161/16/12550/16, 12552/16 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie zaniechania uaktualnienia danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-147/16/10590,10591 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

Decyzja z 18 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na niewypełnienie przez Biuro Informacji Gospodarczej obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych

DIS/DEC-124/16/8641 Spółki, Zgoda,

Decyzja z 10 lutego 2016 r. zmieniająca pkt I decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 września 2015 r. (sygn. DIS/DEC-749/15/83430), w zakresie terminu jej wykonania.

DIS/DEC-106/16/7494 Placówki służby zdrowia, Powierzenie przetwarzania,

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone wobec zakładu opieki zdrowotnej.

DESiWM/DEC-85/16 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 29 stycznia 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DIS/DEC-92/16/6605 Marketing, Spółki,

Decyzja z 29 stycznia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące braku swobody w wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

DIS/DEC-55/16/4756 Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 26 stycznia 2016 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 listopada 2015 r. (znak: DIS/DEC-868/15/96118), nakazującą zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

DESiWM/DEC-32/16 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DIS/DEC-4/16/684 Internet, Spółki,

Decyzja z 7 stycznia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 października 2015 r. (sygn. DIS/DEC-796/15/89140) w części dotyczącej nakazu zapewnienia w procesie rejestracji w serwisie internetowym możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych odrębnie dla poszczególnych celów przetwarzania, oraz w części dotyczącej nakazu uzupełnienia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora.

DOLiS/DEC-971/15/107373,107392 Internet, Spółki,

DIS/DEC-967/15/106825 Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

Decyzja z 18 grudnia 2015 r. nakazująca operatorowi telekomunikacyjnemu przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie pozyskiwania bez podstawy prawnej, danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi - wykraczających poza zakres wskazany w art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanych w rezultacie dokonywania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość).

DIS/DEC-954/15/105865 Pozyskiwanie danych, Spółki,

Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zapewnienie, aby zmiana hasła do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe osób wnioskujących o wydanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia na podstawie przechowywanej przez Spółkę dokumentacji osobowej i płacowej następowała nie rzadziej niż co 30 dni.

DIS/DEC-955/15/105874 Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC/884/15/98497 Banki / Instytucje finansowe, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 13 listopada 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w zakresie nadawania upoważnień osobom dopuszczonym do przetwarzania danych oraz uzupełnienia dokumentacji stanowiącej politykę bezpieczeństwa.

DOLiS/DEC-881/15/97878, 97883 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 10 listopada 2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przetwarzanie danych osobowych skarżącego przez Instytut Statystyki

DIS/DEC-868/15/96118 Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 3 listopada 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

DESiWM/DEC-854/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 27 października 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do podmiotu w Kanadzie ze względu na to, iż Komisja Europejska uznała Kanadę za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w związku z uchwaleniem ustawy o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych (tzw. ustawy PIPEDA)

DESiWM/DEC-850/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 23 października 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-849/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 23 października 2015 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DIS/DEC-844/15/93183 Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

Decyzja z 21 października 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego zawartych w kopiach dokumentów tożsamości lub innych dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości klientów.

DOLiS/DEC-834/15/92221,92224 Obowiązek informacyjny, Placówki służby zdrowia, Spółki, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja z 10 października 2015 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego dopełnienia obowiązku informacyjnego i usunięcia danych skarżącej, udostępnionych na portalu umożliwiającym użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej

DOLiS/DEC- 1180/12/72653,72655 Brak Kategorii, Internet,

DIS/DEC- 816/15/90624 Spółki, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 9 października 2015 r. umarzająca postępowanie w przedmiocie niezabezpieczenia danych osobowych użytkowników samochodów.

DIS/DEC-796/15/89140 Internet, Spółki,

Decyzja z 2 października 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zapewnienie w procesie rejestracji w serwisie możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych osobowych adresatów przesyłek oraz uzupełnienie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora.

DOLiS/DEC – 795/15/88744,88746 Internet, Spółki,

DESiWM/DEC-766/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 17 września 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DIS/DEC-749/15/83430 Spółki, Zgoda,

Decyzja z 11 września 2015 r. uchylająca decyzję z 15 lipca 2015 r. (sygn. DIS/DEC-594/15/62961) w części dotyczącej terminu wykonania nakazu przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart sportowych bez podstawy prawnej oraz utrzymująca w mocy w pozostałym zakresie.

DOLiS/DEC-720/15/80720, 80724 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-708/15/79078,79085 Mieszkalnictwo, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-691/15/77732,77739 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 25 sierpnia 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na na przetwarzanie nieaktulanych danych osobowych Skarżącego przez proboszcza parafii

DESiWM/DEC-690/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 25 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DOLiS/DEC- 635/15/70012,70022 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 31 lipca 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie zaniechania przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej sprostowania danych osobowych Skarżącego poprzez zamieszczenie w księdze chrztu adnotacji o wystąpieniu z Kościoła

DOLiS/DEC–634/15/69221,69226 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja z 30 lipca 2016 r. nakazująca portalowi udostępnienie osobie wnioskującej numerów IP urządzeń wskazanych użytkowników serwisu internetowego na potrzeby wytoczenia powództwa cywilnego

DIS/DEC-622/15/67982 Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja utrzymująca w mocy decyzję nakazującą zapewnienie osobom fizycznym zawierającym ze Spółką umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych – za pośrednictwem internetowego oraz telefonicznego kanału sprzedaży – swobody (opcjonalności) w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych widniejących w dowodzie osobistym, a wykraczających poza zakres określony w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

DOLiS/DEC-611/15/66712, 66728 Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-616/15/66979 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 24 lipca 2015 r. nakazująco - umarzająca dotycząca zabezpieczania danych osobowych przez szpital

DESiWM/DEC-614/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 24 lipca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DIS/DEC-594/15/62961 Powierzenie przetwarzania, Spółki, Zgoda,

DIS/DEC-594/15/62961 Spółki, Zgoda,

Decyzja z 15 lipca 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart sportowych bez podstawy prawnej, tj. bez zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

DIS/DEC- 593/15/62551 Internet, Spółki,

Decyzja z 14 lipca 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień dotyczących przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego, którzy złożone zamówienia anulowali przed ich realizacją

DOLiS/DEC-522/15/50741,50747 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 23 czerwca 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na zaniechanie sprostowania danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DIS/DEC/467/15/45251 Samorząd, Zgoda,

Decyzja z 9 czerwca 2015 r. nakazująca modyfikację klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej.

DESiWM/DEC-469/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 9 czerwca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-459/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 2 czerwca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DIS/DEC-441/15/41273 Pozyskiwanie danych, Spółki,

Decyzja z 26 maja 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych poprzez zaprzestanie przetwarzania numerów PESEL oraz usunięcie ww. numerów pozyskanych w celu ewidencji osób wchodzących do budynków Spółki oraz z nich wychodzących.

DOLiS/DEC-328/15/30939,30945 Brak Kategorii, Marketing,

DOLiS/DEC-110/10/3760, 3762 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DIS/DEC-302/15/27465 Adekwatność danych, Powierzenie przetwarzania, Spółki, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 3 kwietnia 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. bez zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a także zaprzestanie pozyskiwania od osób zatrudnionych informacji o wzroście w cm i kolorze oczu, oraz nakazująca zmodyfikowanie systemu informatycznego

DOLIS/DEC-157/15/13301/15,13306/15 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC -158/15/13321/15,13329/15 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC- 196/15/16207/15/16223/15 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC- 844/14/66611,66613 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC-1168/14/99040,99054 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC-872/14/68826,68827 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC-799/14/62880,62893 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-376/14/29499, 29504 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-915/14/72848, 72866 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-899/14/71801,71804 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-83/15/9211,9218/15 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-171/14/14199,14202 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-5/14/943,948 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1075/14/87857,87863 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-688/14/55997,56005 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-699/14/56934,56938 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-561/14/45654,45659 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-560/14/45187,45225 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-169/14/14168,14171 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-747/14/58977,58978 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-129/14/12333,12335 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-120/14/11118,11123 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-273/14/21923,21928 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-284/14/22933,22937 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-23/14/3799,3805 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-2/14/654,661 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-418/14/33511,33504/14 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-55/15/7003,7005/15 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-176/15/14309, 14318, 14324 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-866/13/54672 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-673/13/38829,38834,38838 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 865/13/54646,54658 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1113/13/69461,69463,69468,69471 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-453/13/24344,24346 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-532/13/30342,30343,30345 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-792/13/48031,48036 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-1254/13/82695,82699 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1197/13/76732,76742 Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/161/15/13409,13410 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DESiWM/DEC-108/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 13 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie dotyczące wyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DESiWM/DEC-95/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 12 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do państwa trzeciego ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DOLiS/DEC-89/15/10209,10211,10212 Internet, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-76/15/8797, 8802 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-81/15/8974,8981 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-80/15/8957,8963 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 5 lutego 2015 r. nakazująca Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej naniesienie w księdze chrztów adnotacji o wystąpieniu Skarżącego z Kościoła Katolickiego

DOLiS/DEC-79/15/8911,8917 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 5 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DESiWM/DEC-69/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 4 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DIS/DEC-71/15/8533 Spółki, Zgoda,

Decyzja z 4 lutego 2015 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję nakazującą zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych biometrycznych klientów spółki prowadzącej kluby sportowe

DESiWM/DEC-65/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 3 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie udzielenia zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich ze względu na zastosowanie przez administratora standardowych klauzul umownych

DESiWM/DEC-62/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 3 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do państw trzecich ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DOLiS/DEC- 54/15/6761,6762 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-51/15/6675,6680 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/48/15/6615,6623,6627 Banki / Instytucje finansowe, Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC – 45/15/6068 Spółki, Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-46/15/6092,6098 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-41/15/5125, 5127 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-518/12/35676,35685 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/204/12/15683,15685,15686 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC -96/12/7028,7029,7031,7034 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-66_12_5030_5034 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-403/13/22054,22041 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS-DEC/429/14/34658,34672 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-637/14/50772,50775 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS-DEC-952/14/76176,76234 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1215/14/102796,102802,102807 Mieszkalnictwo, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 1212/14 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DESiWM/DEC-1207/14 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 22 grudnia 2014 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do Republiki Indii

DOLiS/DEC-1202/14/100586,100592 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1199/14/100526, 100542 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1200/14/100573,100578 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1171/14/99045,99052 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1167/14/98987, 98993 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS-DEC-42/14/5506,5513 Obowiązek informacyjny, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1132/14/94125 Samorząd, Zabezpieczenie danych,

Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.

DOLiS/DEC – 1125/14/93516,93518 Obowiązek informacyjny, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 1126/14 Internet, Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-1109/14/91000,91010 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-1083/14/88871,88873,88875,88879,88880,88883 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DIS/DEC-1077/14/87970 Przewoźnik, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-1053/14/87372,87386,87395 Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 6 listopada 2014 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego w sprawie udostępnienia jego danych osobowych przez uczestniczącą w przetargu spółkę burmistrzowi

DIS/DEC-1073/14/87535 dot. DIS-K-421/96/14 Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC – 1045/14 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-964/14/77489 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-1029/14/85027 dot. DIS-K-421/66/14 Obowiązek informacyjny, Publikacja danych, Szkoły, Zabezpieczenie danych, Zgoda,

DOLiS/DEC-1031/14/85029,85030 Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1022/14/84106 dot. DIS-K-421/45/14 Internet, Obowiązek informacyjny, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-1012/14/82855 dot. DIS-K-421/15/14 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC – 1010/14/82451,82455,82459 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1115/13/69420 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-977/14/79332,79334 Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC -961/14/77360,77361 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-948/14/76261, 76276 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-936/1475352 Adekwatność danych, Samorząd,

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone wobec starosty powiatowego.

DOLiS/DEC-930/14/74080,74083 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-917/14/73257,73259,73260 Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych, Udostępnienie danych,

DOLiS-DEC-914/14/72833,72876 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-916/14/72987 Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Szkoły, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-905/14/72202,72204 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-908/14/72365,72366 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-902/14/72294,72297 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-906/14/72350,72351 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-898/14/71776, 71785 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-897/14/71573,71575 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-895/14/71106,71107 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-886/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. dotycząca umorzenia postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych do podmiotów z siedzibą w EOG, a także do Kanady i Nowej Zelandii, w odniesieniu do których Komisja Europejska przyjęła decyzje o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim.

DESiWM/DEC-891/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-892/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-893/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DOLiS/DEC-888/14/70766,70768 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DESiWM/DEC-883/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Panamie i Malezji.

DESiWM/DEC-884/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Australii, Japonii, na Filipinach, w Indiach i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-885/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Australii, Japonii, na Filipinach, w Indiach i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DIS/DEC-887/14/70735 Adekwatność danych, Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-881/14/70361,70362 Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-842/14/66511,66518 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-835/14/65507, 65512 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-832/14/65059,65061 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DESiWM/DEC-826/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 20 sierpnia 2014 r. dotycząca umorzenia postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych do podmiotów z siedzibą w EOG, a także do Kanady i Nowej Zelandii, w odniesieniu do których Komisja Europejska przyjęła decyzje o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim.

DOLiS/DEC-824/14/64872, 64878 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-821/14/64457 dot. DIS-K-421/38/14 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-809/14/63479,63480 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-797/14/62554 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-789/14/61757,61758,61760 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-791/14/61884,61869 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-782/14/61342,61347 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-773/14/61068,61070,61071 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Pozyskiwanie danych, Spółki,

DOLiS/DEC–770/14/60757,60759,60760 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC – 754/14/59397,59399 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-740/14/58885,58888 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-710/14/58506,58507 Postępowanie administracyjne, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-707/57900/14 dot. DIS-K-421/173/13 Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-701/14/67355,67356 Pozyskiwanie danych, Spółki,

DOLiS/DEC-692/14/56443,56444 Operator telekomunikacyjny, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-690/14/56277,56050 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-684/14/55648,55649 Marketing, Spółki, Wierzytelności,

DIS/DEC-677/14/55366 Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-678/55376/14 Operator telekomunikacyjny, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC – 674/14 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-663/14/52988,52992 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DIS/DEC-651/14/51228 dot. DIS-K-421/39/14 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zabezpieczenie danych,

DOLiS-DEC-604/14/50803,50811 Postępowanie administracyjne, Pracodawca,

DOLiS/DEC-599/14 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-600/14/48641 Obowiązek informacyjny, Samorząd,

Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca zmodyfikowanie i uzupełnienie obowiązku informacyjnego na wnioskach w wydanie karty miejskiej oraz zaprzestania przekazywania danych osobowych osób ubiegających się o zniżki do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tych zniżek.

DIS/DEC-600/14/48641 Obowiązek informacyjny, Samorząd,

Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca modyfikację klauzuli obowiązku informacyjnego zamieszczanej na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej oraz zaprzestanie przekazywania danych osób starających się o zniżkę do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tej zniżki

DIS/DEC-577/14/47158 Operator telekomunikacyjny, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-563/14/45778,45779 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-519/14/42531,42532 Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-515/14/41902,41905 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-514/14 Marketing, Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-501/14/40357,40358 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 573/13/32289,32293 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-494/14/39655,39681 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-457/14 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-456/14/36295 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DIS/DEC-446/14/35683 dot. DIS-K-421/13/14 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC – 432/14/34707,34709 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-433/14/34720,34722,34725 Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-426/14/33126,33128 Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC – 415/14/33136,33118 Brak Kategorii, Dane wrażliwe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-407/14/32990,32995 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-409/14/33028,33031 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC – 414/14 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-380/14/29637,29643 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-373/14 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-374/14/29069,29070 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-369/14/28733,28734 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-368/14/28770,28772 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-359/14/28099,28102,28105 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-343/14/27072,27081 Internet, Samorząd,

DOLiS/DEC – 345/14 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-327/14 Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

Doli S/DEC-297/14/24313,24317,24319 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-298/14 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-158/13/9658 Brak Kategorii, Informacja publiczna, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-879/13/54787 Brak Kategorii, Fundacje / Stowarzyszenia, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Zgoda,

DOLiS/DEC-259/14/20661,20664 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-260/14/20677,20679,20682 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-231/14 Mieszkalnictwo, Pozyskiwanie danych, Publikacja danych,

DIS/DEC-230/14/19293 dot. DIS-K-421/138/13 Obowiązek informacyjny, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-206/14/18462,18463 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-207/14/18471,18473 Dane wrażliwe, Szkoły,

DOLiS/DEc-181/14 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-182/14/15457,15462 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-179/14/15050,15057 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-176/14/14716,14718 Pozyskiwanie danych, Straż miejska / Policja,

DIS/DEC-161/14/13783 dot. DIS-K-421/135/13 Dane wrażliwe, Fundacje / Stowarzyszenia, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-130/14/12343,12347 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-128/14/12331,12332 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-124/14/11450 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-95/14/9530 Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC – 96/14 Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-93/14/9506,9513 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-68/14 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-69/14/8182,8188 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-59/14 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-43/14/6215,6227 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-39/14/5475,5481,5485 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-29/14/4715,4717 Publikacja danych, Spółki,

DOLiS/DEC-24/14/4152,4153 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-23/14 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-14/14 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-9/14 Internet, Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-1345/13/86415 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-1209/13/77126,77127,77128 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1358/13/87332,87334 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1255/13/82700,82703 Brak Kategorii, Internet,

DESiWM/DEC-1249/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1250/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1251/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1252/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1248/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC- 1246/13/81731 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-1245/13/81713,81716,81719,81721,81726 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1183/13 Brak Kategorii, Obowiązek informacyjny,

DIS/DEC-1179/13/75064 Dane wrażliwe, Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-1173/13/74067,74074,74077,74082 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-1172/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 7 listopada 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-1155/13/72531,72535,72537,72539 Samorząd, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-1136/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 29 października 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców mających siedziby w 49 państwach trzecich, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DESiWM/DEC-1137/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 29 października 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców mających siedziby w 49 państwach trzecich, wymienionych w załączniku 1.

DOLiS/DEC-1127/13/71051 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-1122/13/70171,70174 Dane wrażliwe, Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1085/13/66500,66502,66507 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1086/13/66509 Dane wrażliwe, Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-1082/13/65715 Adekwatność danych, Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1083/13 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1057/13/63967 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1053/13/63541,63543 Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1056/13/63947,63953 Media, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1045/13/63202,63208 Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1047/13/63525,63526,63529 Pozyskiwanie danych, Samorząd,

DOLiS/DEC-1042/13/63036,63038 Brak Kategorii, Spółki,

DOLiS/DEC-1034/13/62228,62232 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1026/13 Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Szkoły, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-997/13/61110 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-975/13/59306,59308 Pozyskiwanie danych, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-976/13/59330,59331,59327 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-983/13/60294,60298 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-966/13/58976 Powierzenie przetwarzania, Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-932/13/57589,57593,57596,59622 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-923/13/57016,57017 Internet, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-907/13/56546,56547 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DESiWM/DEC-902/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 3 września 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do odbiorców posiadających siedzibę na Gibraltarze, w Boliwatach Guernsey oraz Jersey, we Wschodniej Republice Urugwaju, w Republice Argentyńskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie wielostronnej umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do pozostałych odbiorców w państwach trzecich, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DESiWM/DEC-903/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 3 września 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do odbiorców posiadających siedzibę na Gibraltarze, w Boliwatach Guernsey oraz Jersey, we Wschodniej Republice Urugwaju, w Republice Argentyńskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie wielostronnej umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do pozostałych odbiorców w państwach trzecich, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DOLiS/DEC-906/13/56409,56413 Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-880/13 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-884/13/55242, dot. DIS-K-421/60/13 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-866/13 Informacja publiczna, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-867/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-865/13 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-863/13/54044,54052 Informacja publiczna, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-859/13 Banki / Instytucje finansowe, Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 856/13/53134,53136,53137,53138 Banki / Instytucje finansowe, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-842/13/50914,50916 Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 833/13/50147,50148 Spółki, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-829/13/49870,49872 Operator telekomunikacyjny, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-830/13/49901,49916,49947,49953 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-813/13/49300,49301,49302,49303 Internet, Pracodawca, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-793/13 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-790/13/48011,48016,48018 Postępowanie administracyjne, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-794/13 Dane wrażliwe, Szkoły,

DIS/DEC-811/13/48808 Fundacje / Stowarzyszenia, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-780/13 Informacja publiczna, Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-777/13/47061,47062 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-779/13/47202,47210 Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-769/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 19 lipca 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-762/13 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 751/13/45698,45701 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-752/13 Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC-742/13 Informacja publiczna, Samorząd,

DOLiS/DEC- 741/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-737/13 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-734/13/44135,44141 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-732/13 Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-723/13/43442 Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-727/13/43820,43822 Internet, Spółki,

DIS/DEC-722/13/42803 Spółki, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 5 lipca 2013 r. nakazująca spółce zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia w systemie informatycznym oraz wobec danych osobowych wprowadzanych w procesie rejestracji konta w tym systemie, a w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie

DOLiS/DEC- 721/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-709/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-711/13 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-710/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-707/13/41793,41795 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-708/13/41776,41780 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-705/13/41852,41854 Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-692/13/40956,40963 Informacja publiczna, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-694/13/40965,40972 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 696/13/41015,41026 Marketing, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-695/13/40985,40995 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-688/13/40460,40468 Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-690/13/40494,40507 Pozyskiwanie danych, Szkoły,

DOLiS/DEC-605/14/48831,48836 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-676/13/39838,39841 Postępowanie administracyjne, Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-677/13/39855,39856 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-678/13/39869,39871 Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-689/13/40618 Fundacje / Stowarzyszenia, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Zgoda,

DOLiS/DEC-674/13/39142,39150 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 662/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC - 660/13/38808,38809 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Postępowanie sądowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-661/13/38812,38813 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-673/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-659/13/38804,38805 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-673/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-662/13/38842,38846,38848,38850 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-647/13 Dane wrażliwe, Obowiązek informacyjny, Placówki służby zdrowia, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-646/13/38491,38499,38505 Ubezpieczyciel, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-645/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-655/13/38618,38628,38668 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-648/13/38639,38657 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 638/13 Brak Kategorii, Media, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-641/13/38197,38207,38213,38219,38225 Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC-643/13/38187,38188 Banki / Instytucje finansowe, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-640/13 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-625/13/37430,37431 Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

DIS-DEC-628/13/37521 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS-DEC-628/13/37521 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-620/13 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 621/13 Brak Kategorii, Media, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-622/13/37205,37218 Mieszkalnictwo, Postępowanie administracyjne, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-615/13 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-611/13/35853,35854 Fundacje / Stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-612/13/35857,35859 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-612/13/35857,35859 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC - 614/13 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-609/13 Sądy / Prokuratura, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-595/13/33662,33665,33668 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-585/13 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 593/13 Adekwatność danych, Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 586/13 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-588/13 Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC- 587/13 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-592/13/33390,33395 Pozyskiwanie danych, Pracodawca, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-570/13/32271,32276,32280,32284 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-594/13/33495,33503 Obowiązek informacyjny, Powierzenie przetwarzania, Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja z dnia 27 maja 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

DOLiS/DEC-571/13/32247,32248 Banki / Instytucje finansowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-572/13/32255,32259 Internet, Publikacja danych, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-574/13 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-569/13/32063,32065,32068 Brak Kategorii, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-560/13/31602,31603 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-564/13 Dane wrażliwe, Postępowanie sądowe, Spółki, Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-549/13/30891,30894,30895,30897,30901 Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-551/13/30943,30945,30953 Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-533/13/30374,30376 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-534/13/30375,30377 Obowiązek informacyjny, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-531/13/30288,30290 Spółki, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-532/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-528/13 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-526/13/29874,29875 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC - 529/13 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-524/13 Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-525/13 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-518/13/29070,29073 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-511/13/28630,28632 Internet, Samorząd,

DOLiS/DEC -520/13/29452,29456 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-519/13/29101,29106 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-518/13 Internet, Publikacja danych, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-509/13/28056,28060,28062 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-510/13/28067,28069 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-508/13/27520,27521 Internet, Spółki, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-506/13/27373,27376,27378 Mieszkalnictwo, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-507/13/27382,27385,27387 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 493/13/26761,26768 Pracodawca, Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-490/13/26735,26745,26753 Dane wrażliwe, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-491/13/26759,26764,26773 Dane wrażliwe, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-494/13/26812,26814 Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Spółki,

DOLiS/DEC-490/13/26735,26745,26753 Placówki służby zdrowia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-491/13/26759,26764,26773 Placówki służby zdrowia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-486/13/26479,26481 Publikacja danych, Samorząd,

DOLiS/DEC- 495/13 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-503/13 Informacja publiczna, Publikacja danych, Samorząd,

DOLiS/DEC-502/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-487/13/26523,26547 Internet, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC-483/13/26104,26105 Mieszkalnictwo, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-482/13/25946,25956 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-484/13/26003,26006 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 470/13/ Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 469/13 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-475/13/25648,25652 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-468/13/25536,25546 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-471/13/25604,25608,25616 Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC-472/13/25610,25615,25618,25620,25622 Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC-473/13/25632,25635 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-474/13/25642,25645 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-467/13/25573,25575 Spółki, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-465/13 Dane wrażliwe, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-466/13/25202,25203 Publikacja danych, Samorząd,

DOLiS/DEC-464/13/24777,24790 Brak Kategorii, Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

DIS/DEC-476/13/25662 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-452/13 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-451/13/24342,24343 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-456/13/24353,24356,28871 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC - 462/13 Postępowanie administracyjne, Pracodawca, Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-457/13/24351,24364,24361 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-454/13 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-437/13/23969,23971 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych, Spółki,

DOLiS/DEC-436/13/23569,23570 Adekwatność danych, Banki / Instytucje finansowe,

DOLiS/DEC-443/13/23990/23992,23994,23995,23997,23999 Fundacje / Stowarzyszenia, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-407/13/22129,22133,22138,22143 Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC - 403/13 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 404/13 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-397/13/22051,22052,22053,22056 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-400/13/22042,22043 Mieszkalnictwo, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-401/13/22046,22047 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-402/13/22068, 22069 Brak Kategorii, Spółki,

DOLiS/DEC-385/13/21071,21074 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-388/13/21087,21090,21093,21094,21095 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC - 389/13 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-390/13 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-386/13/21073,21086 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-387/13/21078,21080 Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-383/13/20831,20836,20840,20846,20848,20852 Pracodawca, Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

DOLiS/DEC-369/13/20180,20186,20187 Brak Kategorii, Media, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-377/13/20496,20509 Adekwatność danych, Informacja publiczna, Internet, Publikacja danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-366/13/19825,19828 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-363/13/19464,19466,19467,19468 Ubezpieczyciel, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-364/13/19780,19781 Obowiązek informacyjny, Samorząd,

DOLiS/DEC-346/13/19044,19056 Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-347/13/19060,19061,19063,19065 Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-356/13/19214,19219 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 348/13 Banki / Instytucje finansowe, Zgoda,

DOLiS/DEC-358/13/19279,19286 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-367/13 Pracodawca, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-345/13/18429,18432 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-319/13/17729,17739 Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC- 308/13/17397,17400,17401 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-183/12 Marketing, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-312/13/17473,17475,17476 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-310/13/17469,17470 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-311/13/17471,17472 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-316/13 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 305/13/17031,17032,17033 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-307/13/17041,17045,17047 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-298/13/16735,16736 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-304/13,16789,16792,16800,16809,16816 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-302/13/16776,16779,16783,16785,16787 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-314/13/17450, 17451, 17452, 17457 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-301/13/16782,16778 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-309/13/17459,17460,17463 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-300/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-290/13/16042,16044 Adekwatność danych, Spółki,

DOLiS/DEC-491/13 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DIS/DEC-288/13/15874 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DESiWM/DEC-278/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 8 marca 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-273/13/14928,14930,14934 Przewoźnik, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 293/13 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-267/13/14662,14665,14666 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-264/13/14321,14325 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-255/13/13361,13368 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-250/13/13149,13152 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-251/13/13155,13157 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-252/13/13168,13170 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-229/13/12622,12628,12637,12647,12655,12672,12687,12701 Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-230/13/12740,12746 Obowiązek informacyjny, Pracodawca,

DOLiS/DEC – 235/13/12863,12865,12866 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-233/13/12772,12839 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 231/13 Internet, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-253/13 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-223/13 Brak Kategorii, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-208/13/11209,11210 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-222/13/12344,12357 Brak Kategorii, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-210/13/11309,11310 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-211/13/11391,11396 Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DESiWM-215/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 22 lutego 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-198/13/10957,10963,10969 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-200/13/10990,10994 Fundacje / Stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-199/13 Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-194/13/10618,10620 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-196/13/10633,10637 Mieszkalnictwo, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-187/13/10215,10218 Przewoźnik, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-180/13/10093, 10096, 10100 Operator telewizji kablowej, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-185/13/10159, 10162 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-186/13 Brak Kategorii, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-184/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-171/13/9742,9744 Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-168/13/9710,9714 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-159/13/9679,9693,9695,9697 Adekwatność danych, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC-157/13/9464,9473,9476 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-155/13 Internet, Mieszkalnictwo, Powierzenie przetwarzania, Pozyskiwanie danych, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-181/13/10107, 10110 Pozyskiwanie danych, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC-182/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-160/9694/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 15 lutego 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-147/13/8798,8801,8805 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-143/13 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-145/13/8749,8768 Internet, Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

Decyzja z 13 lutego 2013 r. nakazująca udostępnienie danych osobowych.

DOLiS/DEC - 144/13 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-145/13/8765, 8768, 8746, 8749 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 133/13 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-139/13/8428,8430 Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC-114137941,7943 Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-156/13/9453,9462,9467 Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-120/13/8350, 8355 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-113/13/7918,7927 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 119/13 Postępowanie sądowe, Straż miejska / Policja,

DESiWM/DEC-125/13/8372 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 11 lutego 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-134/13/8415,8418,8423,8425 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-105/13/7303,7305 Dane wrażliwe, Samorząd,

DOLiS/DEC-109/13/7422,7433,7436 Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-108/13/7405,7408 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC -110/13 Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-104/13/7315,7320,7323 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-106/13/7399,7391,7389 Brak Kategorii, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC-107/13/7413,7424 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-101/13/7089,7091 Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-102/13/7115,7122 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-102/13/7115,7122 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-99/13/7315,7320,7323 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-103/13/7197,7202,7205 Media, Operator telewizji kablowej,

DOLiS/DEC – 100/13 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-94/13/6735,6740,6749,6756 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-95/13/6766,6774 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-96/13 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-97/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-88/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 100/13 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-87/13/5963,5972,5976 Obowiązek informacyjny, Ubezpieczyciel,

DOLiS/DEC-84/13/5930,5937 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-82/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-80/13 Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-83/13/5923,5926,5928,5931 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-78/13/5715,5721 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-79/13/5730,5731,5732,5735,5737 Postępowanie administracyjne, Sądy / Prokuratura, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-81/13/5885,5886,5887,5889 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 86/13 Operator telekomunikacyjny, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-72/13/4983,4987,4988,4989 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-73/13/4993,5005 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-68/13/4357/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-70/13 Dane wrażliwe, Placówki służby zdrowia, Postępowanie sądowe, Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-69/13/4405,4415 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-71/13/4394,4396 Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-65/13/4299,4300,4301 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-66/13/4311,4316,4319 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-67/13/4324,4325,4327,4328 Obowiązek informacyjny, Samorząd, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-48/13/3701,3702,3703 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-51/13 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-57/13/3916 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 22 stycznia 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowania umowy opartej na standardowych klauzulach umownych, do odbiorców w Państwie Izrael oraz w Nowej Zelandii. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do odbiorców w pozostałych państwach trzecich, wskazanych we wniosku.

DOLiS/DEC-46/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-47/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-42/13/3445,3446 Brak Kategorii, Marketing,

DOLiS/DEC-43/13/3450,3451 Marketing, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-41/13 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-55/13/3819,3823,3824,3828,3840 Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

DOLiS/DEC-56/13/3855,3857,3859 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-49/13/3720,3721,3722,3723,3724 Postępowanie administracyjne, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-50/13/3732,3734,3736 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-40/13/3186,3188,3192,3196 Marketing, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-53/13 Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-44/13/3443 Marketing, Obowiązek informacyjny, Spółki, Zgoda,

DOLiS/DEC- 34/13 Marketing, Ubezpieczyciel,

DOLiS/DEC-33/13/2794,2796 Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-37/13/2905,2907,2900,2895 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-29/13/1981,1982 Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-27/13/1703,1704 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-26/13 Brak Kategorii, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-23/13/1598,1605,1607 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-22/13/1537,1540 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-16/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-18/13/1245,1248 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-17/13 Kontrola osób, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC – 15/13 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-10/13/432,438,443 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-3/13/157 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-1/13 Brak Kategorii, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-4/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-2/13/73 Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-1286/78465/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 31 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-1287/78466/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 31 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-1276/78213/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1275/48200/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1282/12/78298 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1281/78303/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1272/12/78196 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1273/12/78191 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1274/78182/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DOLiS/DEC-1243/12 Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1031/11 Fundacje / Stowarzyszenia,

DOLiS/DEC-1161/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-1087/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-1086/12 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1080/12/68012,68019 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-1061/12/66562,66564 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1060/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-1044/12/64888,64893 Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1019/12/63816,63823 Obowiązek informacyjny, Spółki, Wierzytelności,

DESiWM-945/60097/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 4 października 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Republice Indii.

DOLiS/DEC-949/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 923/12/58806,58808, 58811 Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC- 924/12/58792, 58791 Brak Kategorii, Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC- 925/12/58793, 58794, 58796 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 926/12/58839, 58845 Dane wrażliwe, Pracodawca, Szkoły,

DOLiS/DEC- 927/12/58804, 58807, 58809 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC- 928/12/58815, 58823, 58829 Brak Kategorii, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC- 929/12/58810, 58813 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 930/12/58881, 58884 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 931/12/58876, 58880, 58882 Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 932/12/58895, 58896 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 911/12/58456,58468 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 912/12/58578,58581 Internet, Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC- 913/12/58573,58575 Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 914/12/58599,58606,58609,58612 Samorząd, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 917/12/58720 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 916/12/58722 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 918/12/58718 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 921/12/58715 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 922/12/58714 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 920/12/58716 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 919/12/58717 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 910/12/58221, 58239, 58243 Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 903/12/57941,57948 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 906/12/57980,57981 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 907/12/58065,58071 Kościoły / Związki wyznaniowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 908/12/57995,58004 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 909/12/58033,58036 Brak Kategorii, Internet,

DRZDO/DEC- 902/12/57958 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 905/12/57951 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 904/12/57955 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 897/12/57549,57550 Brak Kategorii, Dane wrażliwe,

DOLiS/DEC- 900/12 Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC- 898/12 Informacja publiczna, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 899/12 Pozyskiwanie danych, Pracodawca,

DOLiS/DEC-898/12/57564 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC/896/12/57345 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 885/12/57085 dot. DRZDO/401/ 4360/12/BB Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 890/12/57093 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 889/12/57091 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 888/12/57090 dot. DRZDO/401/ 14403/11/ER Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 892/12/57099 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 895/12/57102 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 891/12/57095 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 893/12/57100 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 883/12/56856,56858 dot. DOLiS-440- 84/12/T˝/II Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-880/12/56754,56758 Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 882/12/56818,56824 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 877/12/56498,56501 Brak Kategorii, Marketing,

DOLiS/DEC- 879/12/56558,56560 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 878/12/56502,56503 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 872/12/56440 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 874/12/56444 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 875/12/56447 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 876/12/56449 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 871/12/56105,56110 Mieszkalnictwo, Postępowanie sądowe,

DOLiS/DEC- 868/12/56023,56028,56030 Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC- 869/12/56024,56025,56027 Fundacje / Stowarzyszenia, Internet,

DOLiS/DEC- 865/12/55801/555802,55803,55804 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 866/12/55808,558111 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 863/12/55786,55787 Internet, Spółki,

DRZDO/DEC- 862/12/55741 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 864/12/55792,55796 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 851/12/55481,55482 Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC- 853/12/554543,55548 Dane wrażliwe, Samorząd,

DRZDO/DEC- 859/12/55594 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 854/12/55587 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 855/12/555589 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 858/12/55593 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 856/12/55591 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 857/12/55592 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 860/12/55596 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 848/12/55256, 55258,55260,55261 Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC- 849/12/55351,55356,55358 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-850/12/55452 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-844/12/54894,54895,54897 Internet, Publikacja danych, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 845/12/54906,54909 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DRZDO/DEC- 843/12/54863 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 842/12/654865 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 841/12/54867 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 840/12/54869 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 838/12/54651, 54659, 54666 Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 839/12/54674, 54675 Brak Kategorii, Internet,

DRZDO/DEC- 835/12/54040 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 836/12/54041 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 827/12/53828, 53832 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 828/12/53823, 53827, 53830, 53833 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 829/12/53834, 53835, 53836 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 823/12/53816, 53817 dot. DOLiS-440- 464/12/MKR/I Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 831/12/53860, 53864 Pracodawca, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 830/12/53853, 53855, 53857 Samorząd, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 832/12/53856, 53861, 53863 Dane wrażliwe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 833/12/53875, 53882, 53886 Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 834/12/53897, 53901, 53906 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 837/12/54151, 54154, 54158, 54162, 54168, 54172, 54175, 54181 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC-810/12/53087 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-812/12/53084 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-813/12/53166 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-814/12/53165 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-815/12/53163 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 801/12/52640 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO-/DEC/802/12/52638 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 803/12/52637 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 806/12/52633 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 807/12/52632 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 794/12/52088,52092 Dane wrażliwe, Fundacje / Stowarzyszenia, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 789/12/51608 Brak Kategorii, Zgoda,

Decyzja z 23 sierpnia 2012 r. umarzająca postępowanie w sprawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

DOLiS/DEC- 790/12/51593,51597 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 788/12/51559,51562 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 784/12/51085,51091 Brak Kategorii, Publikacja danych, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 776/12/50427,50441 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 778/12/50440,50445 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 779/12/50553,50557 Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DRZDO/DEC- 769/12/50113 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 770/12/50115 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 755/12/49759 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 760/12/49943,49941 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 761/12/49964,49967 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC- 762/12/50019,50020 Brak Kategorii, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 763/12/50028,50030 Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DRZDO/DEC- 757/12/49765 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 748/12/49032 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 749/12/49104,49117,49112 Samorząd, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-745/12/48866˙˙ Brak Kategorii, Spółki,

DIS/DEC-744/12 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zabezpieczenie danych, Zgoda,

DOLiS/DEC- 747/12/48851,48858 Banki / Instytucje finansowe, Internet,

DRZDO/DEC-739/12/48204 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 741/12/48408,48428 Brak Kategorii, Internet,

DRZDO/DEC-737/12/48201 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-738/12/48202 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-740/12/48205 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-732/12/48081, 48082 Publikacja danych, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-734/12/48084, 48094 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-735/12/48107, 48112 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC-719/12/47459 Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC-696/12/47057 dot. DRZDO/401/ 5873/09/BB Brak Kategorii, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-695/12/47056 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-691/12/46608 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 678/12/45453 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja z 24 lipca 2012 r. w sprawie wykreślenia zbioru danych zgłoszonego przez gminę z ogólnokrajowego jawnego rejestru zbiorów danych osobowych ze względu na zaprzestanie przetwarzania danych

DRZDO/DEC- 676/12/45451 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 680/12/45457 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 679/12/45455 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-666/12/44261 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-667/12/44262 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-668/12/44263 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-649/12/ Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-658/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC- 642/12/42918 dot. DRZDO-401- 2782/08/.BB Brak Kategorii, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 626/12/42889 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 627/12/42891 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 628/12/42892 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 629/12/42894 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 630/12/42895 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 639/12/42913 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 625/12/42885 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 641/12/42916 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 624/12/42882 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 640/12/422915 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 636/12/42906 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 617/12 Banki / Instytucje finansowe, Powierzenie przetwarzania,

DRZDO/DEC- 604/12/41294 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-602/12/40682 Brak Kategorii, Spółki,

DRZDO/DEC-59612/40690 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-598/12/40685 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-599/12/40683 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 595/12 Publikacja danych, Spółki,

Decyzja z 2 lipca 2012 r. umarzająca postępowanie dotyczące wykorzystania wizerunku skarżących na stronie internetowej oraz w folderach reklamowych spółki

DOLiS/DEC- 591/12 Brak Kategorii, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 592/12 Dane wrażliwe, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 586/12 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 571/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC- 563/12/38324 dot. DRZDO-401- 5510/11/.BB Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 565/12/38320 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 566/12/38319 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-562/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 560/12 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DRZDO/DEC- 548/12/37755 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 555/12/37747 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 556/12/37746 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 547/12/37756 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 553/12/37750 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 554/12/37749 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-558/12 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-559/12/37999 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC-545/12/37513 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-544/12/37516 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-542/12/37522 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-543/12/37520 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 539/12 Postępowanie administracyjne, Samorząd,

DOLiS/DEC- 524/12/36213,36216 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 525/12/36221,36231 Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 526/12/36220,36227 Brak Kategorii, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 527/12/36282,36284,36288 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 528/12/36253,36257 Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 529/12/36262,36264 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 532/12/36276,36277 Brak Kategorii, Pozyskiwanie danych, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 533/12/36301,36310 Brak Kategorii, Internet,

DIS/DEC-523/12/36130 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC- 520/12/35884,35886 Placówki służby zdrowia, Zdrowie,

DOLiS/DEC- 522/12/35903,35905 Spółki, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 517/12/35656 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 514/12/35639,35643 Mieszkalnictwo, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 515/12/35633,35636 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 511/12/35375,35376 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 507/12/34657,34659 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-491/12/34093 Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DIS/DEC-492/12/34095 Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DIS/DEC-493/12/34098,34102 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-494/12/34109 Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC- 490/12/33869,33871 Brak Kategorii, Brak Kategorii,

DRZDO/DEC- 474/12/33475 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 477/12/33487 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 478/12/33489 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 479/12/33492 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 480/12/33493 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 481/12/33496 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 487/12/33405,33414 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DRZDO/DEC- 484/12/33502 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 483/12/33499 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 488/12/33501,33504 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 485/12/33371,33379,33382 Brak Kategorii, Internet,

DRZDO/DEC- 482/12/33498 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 470/12/32939 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 469/12/32937 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 472/12/32978,32981 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 468/12/32958,32967 Obowiązek informacyjny, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 467/12/32952,32955 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 466/12/32932,32935,32936 Dane wrażliwe, Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC- 465/12/32909,32915 Postępowanie administracyjne, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 463/12/32839, 32841 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 461/12/32588, 32589 Pracodawca, Publikacja danych,

DRZDO/DEC- 459/12/32087 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 458/12/31753, 31754 Dane wrażliwe, Pracodawca,

DOLiS/DEC- 455/12/31693, 31694, 31696, 31697 Brak Kategorii, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 454/12/31689,31691 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 452/12/31599, 31605, 31611, 31618, 31623 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 451/12/31578, 31582, 31589 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 448/12/31683, 31687 Brak Kategorii, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 447/12/31669, 31672 Kontrola osób, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 445/12/31729, 31732 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 444/12/31300,31311 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DRZDO/DEC- 437/12/30951 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 438/12/30953 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 441/12/31063,31068,31072,31076,31078 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC-428/12/30648 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-429/12/30650 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-430/12/30652 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-431/12/30654 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-432/12/30656 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-433/12/30657 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-434/12/30659 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-435/12/30660 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-436/12/30724,30728 Samorząd, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 420/12/29911 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 424/12/30051,30067,30075,30085 Operator telekomunikacyjny, Wierzytelności,

DIS/DEC-415/12/29650 Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 414/12/29596 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 419/12/29747,29750 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 417/12/29711,29716 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 413/12/29625,59629 Mieszkalnictwo, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 412/12/29474, 29481 Brak Kategorii, Internet, Marketing,

DOLiS/DEC- 411/12/29356, 29357, 29358, 29360, 29361 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 407/12/29059 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 408/12/29126, 29130 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 406/12/29058, 29071 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zdrowie,

DOLiS/DEC- 404/12/29043, 29046 Dane wrażliwe, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 405/12/29042, 29044 Szkoły, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 398/12/28873 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 397/12/28730 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 395/12/28737 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 400/12/28871 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 401/12/28869 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 399/12/28872 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 402/12/28868 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 396/12/28734 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 393/12/28596,28597, 28599, 28601 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC- 392/12/28277, 28278 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 391/12/28161,28255,28256 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 390/12/28133,28140,28141 Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 389/12/27910,27912 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC- 388/12/27904,27905 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 387/12/27889,27890 Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DIS/DEC-384/12/27641 Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 386/12/27634,27638,27643 Brak Kategorii, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC- 380/12/27599,27604,27609 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 377/12/27589,27593 Brak Kategorii, Pracodawca, Samorząd,

DOLiS/DEC- 373/12/27562,27570 Operator telekomunikacyjny, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 372/12/27553,27555,27556 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 371/12/27552,27557 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 376/12/27616,27620 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-383/12/27630 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 366/12/27396 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 368/12/27384 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 369/12/27379 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DIS/DEC-381/12/27662 Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 27 kwietnia 2012 r. nakazująca Bankowi uzupełnienie polityki bezpieczeństwa o wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe

DRZDO/DEC- 363/12/27183 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 360/12/26612 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 359/12/26613 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 354/12/26296 dot. DRZDO/401/ 713/10/RO Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 355/12/26294 Przewoźnik, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 353/12/26297 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 351/12/25947, 25950 Postępowanie sądowe, Straż miejska / Policja,

DRZDO/DEC-348/12/25654 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-349/12/25655 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-336/12/25393 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-337/12/25394 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-338/12/25397 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-339/12/25398 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-340/12/25400 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-341/12/25403 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-342/12/25404 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-343/12/25407 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-344/12/25411 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 335/12/25333,25335,25336,25338 Spółki, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC-345/12/25414 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-346/12/25420 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 309/11 dot. DOLiS-440-565/10 Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 18 kwietnia 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję z 29 grudnia 2010 r. odmawiającą uwzględnienia wniosku o nakazanie telewizji kablowej udostępnienia imienia, nazwiska oraz adresu abonenta, któremu przypisano nr IP.

DOLiS/DEC- 333/12/24991,24992 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 323/12/23772 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 324/12/23774 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-322/12/23636 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 304/12/23146 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 305/12/23148 Rejestracja zbioru, Straż miejska / Policja,

DRZDO/DEC- 309/12/23157 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 310/12/23159 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 301/12/23136 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 302/12/23138 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 303/12/23143 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 306/12/23151 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 307/12/23153 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 308/12/23155 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 311/12/23162 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 312/12/23164 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 313/12/23167 Rejestracja zbioru, Spółki,

DESiWM/DEC-285/12/22452 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Republice Indii.

DESiWM/DEC-286/12/22469/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-287/12/22483 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-288/12/22510 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DRZDO/DEC- 280/12/21601 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 274/12/21348 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 275/12/21347 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 276/12/21349 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-268/12/20641,20642 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-264/12/20327 Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 262/12/20237 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 263/12/20241 Rejestracja zbioru, Straż miejska / Policja,

DRZDO/DEC- 255/12/19869 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 256/12/19872 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-253/12/19555/12,19562/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC-244/12/18761 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC-238/12/18131,18139 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-229/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC- 214/12/16388 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 215/12/16390 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 206/12/16372 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 209/12/16377 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 210/12/16378 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 211/12/16381 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 212/12/16383 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

Decyzja z 15 marca 2012 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na braki formalne w zgłoszeniu

DRZDO/DEC- 207/12/16373 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 216/12/16391 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 218/12/16399 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 221/12/16405 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 217/12/397 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-224/12/16514,16518 Internet, Spółki,

DIS/DEC-201/12/15307 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-195/12/15045 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-194/12/15042 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DIS/DEC-174/12/14274 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-176/12/14291 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DIS/DEC-175/12/14285 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC-181/12/14268 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-184/12/14288 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-186/12/14299 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-189/12/14313 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-185//B188 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-182/12/14279 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-183/12/14284 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-168/12 /12991 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-166/12/122987 Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC-167/12/12990 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-170/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-160/12 Obowiązek informacyjny,

Decyzja GIODO z 24 lutego 2012 r. nakazująca spółce spełnienie obowiązku wobec skarżącej poprzez udzielnie jej pisemnej informacji o źródle, z którego pochodzą jej dane.

DOLiS/DEC-155/12 dot. DOLiS-440-1157/11 Informacja publiczna,

Decyzja GIODO z 23 lutego 2012 r. nakazująca Starostwu Powiatowemu usuniecie ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa danych osobowych skarżącego w zakresie imienia i nazwiska z uchwały Rady Powiatu.

DRZDO/DEC-150/12/11713 Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC-151/12/11715 Rejestracja zbioru, Szkoły,

DOLiS/DEC-155/12 Informacja publiczna, Samorząd,

DOLiS/DEC-154/12 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 143/12/10564 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 138/12/10555 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 140/12/10560 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 142/1/10562 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 144/12/10566 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 145/12/10567 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 141/12/10561 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 139/12/10558 Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-137/12/10352,10354 Powierzenie przetwarzania, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-128/12/9241 Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-126/12/8986 Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania, Zgoda,

DRZDO/DEC- 119/12/8586 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 117/12/8582 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 120/12/8588 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 121/12/8589 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 118/12/8583 Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-112/12/7893 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 106/12/7841 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 110/12 Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-103/12/7510 Internet, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 96/12 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

Decyzja z 3 lutego 2012 r. umarzająca postępowanie w sprawie udostępnienia danych osobowych, w szczególności numeru IP, użytkownika forum internetowego

DRZDO/DEC-95/12/6858 Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 89/12/6842 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 90/12/6850 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 91/12/6851 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 92/12/6853 Rejestracja zbioru, Szkoły,

DOLiS/DEC-58/11/4370 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 76/12/6028 dot. DRZDO/401- 4825/07/IS Rejestracja zbioru, Spółki,