Czy zarząd spółki akcyjnej powinien wydać, na żądanie akcjonariusza, odpis księgi akcyjnej lub udostępnić ją do wglądu, biorąc pod uwagę, że w księdze tej znajdują się dane osobowe innych akcjonariuszy?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-10-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-16 14:17:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż zezwalają na to przepisy prawa – Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady ich przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, zaś skonkretyzowanie tychże zasad ma miejsce w szczególnych wobec jej regulacji, przepisach prawa. W sytuacji zatem, gdy określone zagadnienia uregulowane są w odrębnych aktach prawnych, należy się do nich odwołać.

Zagadnienie dotyczące aspektów legalnych realizacji przez Zarząd spółki uprawnienia akcjonariusza do żądania odpisu księgi akcyjnej za zwrotem kosztów jego sporządzenia, przewidzianego w art. 341 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, poprzez sporządzanie i wydawanie akcjonariuszowi odpisu księgi akcyjnej, należy rozpatrywać wyłącznie w kontekście przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Art. 341 § 7 Kodeksu wprost stanowi, iż każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Sposób ujęcia cytowanego przepisu jednoznacznie wskazuje na zamysł ustawodawcy co do przyznania akcjonariuszom prawa do przeglądania księgi akcyjnej i sporządzania z niej odpisów za zwrotem kosztów. Tezę tą potwierdza również fakt, iż bez wglądu do księgi akcyjnej osoby te nie mogłyby wykonywać bez utrudnień prawa głosu, a także korzystać z innych przyznanych im przez prawo uprawnień, np. prawa do wyrażania sprzeciwu, o którym mowa w art. 341 § 4 Kodeksu spółek handlowych (por. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do artykułów 3001 - 458, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003, s. 317).

Jeżeli chodzi więc o wskazanie materialno - prawnej przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy, nie budzi wątpliwości, iż przetwarzane tych danych poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub odpisów z tej księgi innym akcjonariuszom, odbywa się na podstawie przesłanki określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Analiza powyższego prowadzi do wniosku, że uprawnienie akcjonariuszy do przeglądania księgi akcyjnej i żądania z niej odpisu usankcjonowane zostało w obowiązującym systemie prawa.

 

Ostatnie aktualności