Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Sprawa C-614/12 (Orzeczenie z dnia 16 października 2012 r.)
Sprawa dotyczyła rzekomo niewłaściwej implementacji przez Austrię art. 28 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE stanowiącego, że organ lub organy, które mają być powołane w celu kontroli stosowania przepisów przyjętych na mocy powyższej dyrektywy „postępują w sposób całkowicie niezależny przy wykonywaniu powierzonych im funkcji”.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie retencji danych (sprawy połączone C-203/15 i C-698/15)
TSUE wydał wyrok , w którym stwierdził, że państwa członkowskie nie mogą nakładać na operatorów telekomunikacyjnych ogólnego obowiązku zatrzymywania danych.

Ostatnie aktualności