Odliczamy do RODO
Cykl konsultacji w sprawie wytycznych do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
GIODO, chcąc poznać potrzeby i opinie różnych środowisk na temat reformy przepisów o ochronie danych osobowych, zainicjował specjalne konsultacje w tej sprawie.
Wyrażanie przez dzieci zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, 9.02.2017 r.
Seminarium eksperckie GIODO i Rzecznika Praw Dziecka.
Konsultacje GIODO ze środowiskiem ABI, 20.02.2017 r.
Skonsultowaniu procedur postępowania przed GIODO poświęcone było spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia ABI.
Konsultacje wytycznych do unijnego rozporządzenia – podsumowanie
Środowiska biznesowe oczekują, że przygotowane przez Grupę Roboczą Art. 29 Wytyczne do unijnego rozporządzenia będą jeszcze doprecyzowane.
Spotkanie Komisji ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, 1.03.2017 r.
Omówienie wyzwań stojących przed ABI w związku z koniecznością wdrożenia reformy ochrony danych osobowych to jeden z tematów spotkania Komisji ekspertów.
Obrady Komisji Ekspertów GIODO z udziałem nowych członków, 24.03.2017 r.
Ustaleniem zakresu prac, które prowadzone będą przez profesorów powołanych w skład Komisji Ekspertów GIODO, zakończyło się krakowskie posiedzenie tego gremium.
Kolejne konsultacje dokumentów dotyczących unijnego rozporządzenia
GIODO zaprasza do udziału w dyskusji na temat trzech istotnych zagadnień, które będą przedmiotem kolejnych wytycznych do rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Konsultacje Wytycznych dotyczących oceny skutków dla ochrony danych
GIODO zaprasza do zgłaszania uwag do kolejnych wskazówek unijnych organów nadzorczych dotyczących właściwego stosowania przepisów rozporządzenia o ochronie danych.
Polskie tłumaczenia zmodyfikowanych wytycznych do unijnego rozporządzenia
GIODO, po przeprowadzonych konsultacjach, udostępnia polskie wersje językowe pierwszych, zmodyfikowanych wytycznych do unijnego rozporządzenia.
GIODO przygotowuje przedsiębiorców do zmian w ochronie danych osobowych
Eksperci GIODO wspierają sektor biznesowy w przygotowaniach do wdrożenia nowego prawa o ochronie danych osobowych.
Komisja Ekspertów GIODO o pracach nad reformą prawa ochrony danych, 12.05.2017 r.
Monitoring wizyjny, przetwarzanie danych na potrzeby zatrudnienia oraz przetwarzanie danych genetycznych to zagadnienia, które wymagają pilnej regulacji.
Internetowe konsultacje GIODO w sprawie Wytycznych do rozporządzenia
GIODO serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości
Przygotowany przez GIODO zestaw pytań pozwoli każdemu administratorowi danych ocenić stan swojej gotowości do reformy systemu ochrony danych osobowych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 1. Reforma przepisów o ochronie danych osobowych
Zachęcamy do lektury pierwszej części wyjaśnień przygotowanych przez GIODO.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 2. Nowe podejście do ochrony danych osobowych
Dziś druga część wyjaśnień przygotowanych przez GIODO, aby pomóc Państwu w pracach przy wdrożeniu nowego prawa.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 3. Zakres przetwarzanych informacji
Teraz trwa okres, w którym administratorzy danych powinni przeanalizować, jakie dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej przetwarzają.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 4. Nowe obowiązki informacyjne
Zwiększenie zakresu informacji, jakie należy przekazać osobom, których dane są pozyskiwane, powoduje konieczność wprowadzenia zmian w stosowanych klauzulach informacyjnych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Zupełnie nowym prawem każdego z nas, które gwarantuje nam unijne rozporządzenie, będzie prawo do przenoszenia danych.
Rok do RODO - sprawdzian gotowości. 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
GIODO zachęca do przeglądu stosowanych klauzul i mechanizmów pozyskiwania zgody.
Rok do RODO - sprawdzian gotowości. 7. Zabezpieczenia
Każdy, kto przetwarza dane osobowe, musi odpowiednio je zabezpieczyć, tak by uniemożliwić ich nieuprawnione udostępnienie.
Rok do RODO - sprawdzian gotowości. 8. Dokumentacja przetwarzania danych
Rozporządzenie nakłada obowiązek prowadzenia wewnętrznego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 9. Privacy by design i privacy by default
Koncepcja uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz zasada domyślnej ochrony danych prawnie wiążącym obowiązkiem.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 10. Ocena skutków dla ochrony danych
Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych to nowy obowiązek, który w określonych prawem przypadkach będzie musiał realizować administrator danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 11. Dane osobowe dzieci
Przetwarzanie danych osobowych dzieci to jedno z największych wyzwań w obliczu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 12. Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, by nie podlegać decyzji opierającej się na przetwarzaniu zautomatyzowanym - w tym profilowaniu.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 13. Naruszenia ochrony danych
Zgłaszanie naruszeń ochrony danych to nowy obowiązek, jaki przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nakładają na administratorów danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 14. Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych to ekspert powoływany przez administratora danych dla wspierania go w procesie prawidłowego przetwarzania danych osobowych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 15. Transgraniczne przetwarzanie danych
Przedsiębiorcy, których aktywność wykracza poza granice jednego państwa, będą zobowiązani ustalić, który z organów nadzorczych jest tzw. organem wiodącym.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 16. Powierzenie danych
Jeśli administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, musi dbać o to, by nie stracić nad nimi kontroli.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 17. Podnoszenie wiedzy na temat ogólnego rozporządzenia.
Osoby zarządzające przedsiębiorstwami i instytucjami oraz podejmujące w nich kluczowe decyzje muszą być świadome zmian, jakie w zakresie ochrony danych osobowych nastąpią od 25 maja 2018 r.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności